Subkonto w ZUS. Co to jest?

Subkonto to część konta emerytalnego osoby ubezpieczonej w ZUS. ZUS je prowadzi dla osób, które są członkami otwartych funduszy emerytalnych (OFE), a także dla jednostek, które nie przystąpiły do OFE, ale urodziły się po 1968 roku. Środki zgromadzone na subkoncie mogą być podzielone w przypadku:

  • rozwodu,
  • unieważnienia małżeństwa,
  • przerwania wspólnoty majątkowej w trakcie trwania małżeństwa lub umownego wyłączenia, lub ograniczenia wspólnoty majątkowej,
  • zgonu osoby, dla której subkonto jest prowadzone.
Reklama

W podanych przypadkach środki zgromadzone na subkoncie zostaną przekazane uprawnionym osobom.

Reklama

Zasady działania subkonta w ZUS

Według informacji dostarczonych przez ZUS przeciętnie na subkontach osób zmarłych gromadzi się kwota w wysokości 29 tysięcy złotych. Warto zaznaczyć, że osoby urodzone przed rokiem 1968 posiadają subkonto jedynie w przypadku, gdy są członkami otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Dla osób urodzonych po 1968 roku, które nie były członkami OFE, składka w wysokości 7,3 procent podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne jest kierowana na subkonto w ZUS (znane jako tzw. II filar).

Jeżeli ktoś jest uczestnikiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE) oraz złożył w ZUS oświadczenie o kierowaniu składek do OFE, to w takim przypadku 2,92 procent składki emerytalnej zostaje przekierowane do OFE, natomiast 4,38 procent trafia na subkonto w ZUS. Osoby, które wcześniej należały do OFE, mogły zmienić zdanie i zdecydować, aby cała składka emerytalna w wysokości 7,3 procent była kierowana wyłącznie na subkonto w ZUS. Jeśli takiej zmiany jeszcze nie dokonały, będą miały kolejną szansę w ramach przyszłego okna transferowego (w 2024 roku).

Zasady dziedziczenia składek ZUS

Składki zgromadzone na subkoncie lub w ramach OFE mogą być dziedziczone przez małżonka oraz osoby określone przez zmarłego. W przypadku trwającej wspólnoty majątkowej połowa środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS i OFE jest przekazywana na subkonto oraz rachunek w OFE współmałżonka. Pozostała część środków jest podzielona pomiędzy osoby wskazane przez ubezpieczonego za jego życia. Sytuacja ma się inaczej, gdy zmarły nie podjął żadnych decyzji dotyczących dziedziczenia.

Jeśli zmarły nie wyznaczył osób do dziedziczenia, wtedy środki z subkonta wchodzą w skład spadku. Jeżeli zmarły był stanu wolnego, to wszystkie zebrane przez niego pieniądze i w OFE i na subkoncie są wypłacane osobom wskazanym za życia lub ustawowym spadkobiercom – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Reklama

Osoby będące członkami OFE oraz osoby urodzone po 31 grudnia 1968 roku, które nie przystąpiły do OFE, mają możliwość wskazania osób, które dziedziczą i dokonują zmian osób uposażonych i zmieniać ich udział procentowy w dziedziczeniu zgromadzonych środków. Należy pamiętać, aby na bieżąco aktualizować dane adresowe osób uprawnionych do dziedziczenia. Warto również zaznaczyć, że środki zgromadzone na głównym koncie w ZUS nie podlegają dziedziczeniu.

Dziedziczenie składek ZUS po członku OFE. Trzeba złożyć wniosek

Jeśli osoba była uczestnikiem OFE i nie osiągnęła wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), miała możliwość wskazania jednej lub więcej osób, które miałyby odziedziczyć zgromadzone przez nią środki po jej śmierci. Jeśli ubezpieczony posiada subkonto w ZUS oraz jest członkiem OFE, proces podziału środków rozpoczyna się w samym otwartym funduszu emerytalnym.

Po śmierci osoby, która była członkiem OFE, należy poinformować fundusz, do którego przynależała, o jej zgonie oraz złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami. Fundusz OFE przeprowadzi podział środków zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi członka OFE.

"Suwak bezpieczeństwa". Co to jest?

Wobec jednostek, które zbliżają się do wieku emerytalnego i zostało im mniej niż 10 lat do emerytury, funkcjonuje mechanizm zwany "suwakiem bezpieczeństwa". To narzędzie ma na celu przeniesienie środków z OFE do ZUS w celu ochrony przed potencjalnymi zmianami na rynku kapitałowym w okresie poprzedzającym osiągnięcie emerytury. Kiedy członek OFE osiąga wiek emerytalny, wszystkie środki z OFE są już zarejestrowane na jego subkoncie.

W takiej sytuacji podział środków zachodzi w momencie, gdy śmierć osoby, która była członkiem OFE, następuje nie później niż w dniu złożenia wniosku o emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat, uzyskania prawa do emerytury w wieku emerytalnym wynoszącym 65 lat, jeśli składanie takiego wniosku nie jest konieczne, lub osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat przez osoby, które miały ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku.

Dziedziczenie składek ZUS po osobie, która nie była członkiem OFE

W sytuacji osób, które nie zostały członkami OFE, ZUS prowadzi podział zgromadzonych środków zgodnie z danymi zawartymi w złożonym przez ubezpieczonego oświadczeniu oraz wskazaniem, które może zostać przekazane na wniosek osoby uprawnionej do tych środków.

ZUS o tym nie przypomni. Dziedziczenie składek tylko na wniosek

Wypłata środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS nie jest realizowana z automatu. Konieczne jest złożenie wniosku. Formularze dotyczące subkonta są dostępne na stronie www.zus.pl.