Już w niedzielę wejdzie w życie jeden z ważniejszych w ciągu ostatnich 20 lat aktów prawnych - ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688). Dotyczy on planowania i zagospodarowania przestrzennego i nowelizuje łącznie aż 50 ustaw. Jakie są jego najważniejsze punkty i postanowienia?

Reklama

Planowanie przestrzenne – nowe przepisy

Jedno z istotniejszych rozporządzeń będzie dotyczyło procedury tworzenia planów ogólnych. Rozporządzenie będzie określało m.in. sposób wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy uwzględniając potrzeby kształtowania ładu przestrzennego i racjonalnego gospodarowania gruntami rolnymi, w tym przeciwdziałania powstawaniu konfliktów przestrzennych i rozpraszaniu zabudowy.

Reklama
Reklama

Planujesz budowę domu? Powinieneś to wiedzieć

Rozporządzenie wprowadza m.in. plan ogólny, zintegrowany plan inwestycyjny i Rejestr Urbanistyczny.

Plan ogólny to nowe narzędzie, które – jak wspomnieliśmy wyżej – zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plan będzie uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy jako akt prawa miejscowego. Plan ogólny będzie stanowił schemat zagospodarowania przestrzeni, a zawarte w nich informacje będą wiążące dla planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy. W planie ogólnym będą określone strefy planistyczne i gminne standardy urbanistyczne. Nieobowiązkowo mogą w nim zostać ujęte również obszary uzupełnienia zabudowy oraz obszary zabudowy śródmiejskiej. Wśród stref planistycznych mogą być m.in. strefa usługowa, strefa handlu wielkopowierzchniowego, wielofunkcyjna z zabudową zagrodową czy mieszkaniową wielorodzinną.

Nowe zasady. Co jeszcze się zmieni

Kolejną zmianą jest wprowadzenie zintegrowanego planu inwestycyjnego (ZPI). Ma on zastąpić uchwałę o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.

Wprowadzony zostanie także Rejestr Urbanistycznysystem stanowiący źródło danych oraz informacji przestrzennych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Będzie on prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Przepisy dotyczące Rejestru Urbanistycznego wejdą w życie 1 stycznia 2026 r. Zgodnie z nowelizacją Rejestr będzie nieodpłatny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Lepiej pospieszyć się z budową domu

Część komentatorów zwraca uwagę na fakt, że rewolucyjne zmiany, które wchodzą w życie, mogą oznaczać, że trudniej będzie o decyzje o warunkach zabudowy.

Problem pojawi się wtedy, gdy gmina nie zdąży z wprowadzeniem planów ogólnych i nie będzie miała możliwości wydawania nowych decyzji o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Doprowadzi to do sytuacji, w której realizacja inwestycji będzie możliwa tylko tam, gdzie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.