"Z dużym zaniepokojeniem zapoznaliśmy się z ostatnimi doniesieniami medialnymi oraz komunikatami giełdowymi dotyczącymi nabycia udziałów spółki Eurozet sp. z o.o. przez spółkę Agora S.A. oraz SFS Venturess.r.o." - czytamy w interpelacji podpisanej przez Barbarę Bubulę, Krzysztofa Czabańskiego, Elżbietę Kruk, Dariusza Piontkowskiego, Mirosławę Stachowiak-Różecką oraz Jacka Świata.

Reklama

Podano w niej, że "w dniu 20 lutego 2019 r. nastąpiło zakończenie negocjacji", w wyniku których zawarto przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym Eurozet sp. z o.o. pomiędzy Czech Radio Center a.s. jako sprzedawcą, Czech Media Invest a.s. jako gwarantem zobowiązań sprzedawcy, a także SFS Ventures jako kupującym 60 proc. udziałów Eurozet sp. z o.o. oraz Agora S.A. jako kupującym 40 proc. udziałów Eurozet sp. z o.o.

Wyjaśniono, że "nabywcą 60 proc. udziałów Eurozet sp. z o.o. jest obecnie SFS Venturess.r.o. natomiast pozostałych 40 proc. udziałów spółka Agora S.A.".

Reklama

Jednak, zdaniem posłów podpisanych pod interpelacją, struktura powyższej transakcji "może stanowić pozorowaną czynność mającą na celu nabycie przez Agorę S.A. w dalszym okresie wszystkich udziałów sprzedanej spółki Eurozet sp. Z o.o. i uzyskanie samodzielnej kontroli nad podmiotem".

Ponieważ, zgodnie zawartą umową, "Agora jest uprawniona m.in. do nabycia wszystkich pozostałych udziałów należących do SFS Ventures ("Opcja Call"). "W przypadku wyrażenia przez Agorę woli skorzystania z uprawnienia do wykonania Opcji Call, Agora będzie mogła ją wykonać, a tym samym przejąć kontrolę nad Eurozet" - czytamy.

Ponadto, jak czytamy w interpelacji, Umowa Wspólników zawiera postanowienia zobowiązujące SFS Ventures do "niezbywania posiadanych udziałów Eurozet bez pisemnej zgody Agory".

Reklama

Według posłów PiS "zabieg podziału struktury właścicielskiej może mieć charakter jedynie pozorny i stwarzać domniemanie, że głównym podmiotem posiadającym kontrolę nad spółką Eurozet jest SFS Ventures, a w konsekwencji może mieć na celu niejako +ukrycie+ Agory S.A. jako podmiotu, który będzie sprawował całkowitą kontrolę nad nabytymi udziałami".

W interpelacji wyjaśniono, że powyższe działanie "może mieć na celu także odwrócenie uwagi zainteresowanych podmiotów (m.in. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) od przeprowadzonej transakcji sprzedaży udziałów Eurozet sp. z o.o., aby uniknąć związanych z tym obostrzeń i konieczności uzyskania odpowiednich zgód".

Ponieważ spółka Eurozet sp.z.o.o. posiada programy radiowe m.in. Radio Zet, Chillizet, Antyradio, Meloradio, Radio Plus "nabycie udziałów spółki działającej na rynku medialnym przez inny podmiot, który również działa w takim samym segmencie niejednokrotnie związane jest z uzyskaniem odpowiedniej koncesji wydawanej przez KRRiT czy zgody UOKIK".

Jak podano "z doniesień medialnych wynika, że jednym z udziałowców SFS Venturess.r.o. jest SalvatorskaVentures LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych", która to spółka, jak podano, jest "zależna od Media Development Investment Fund Inc., który to fundusz MDIF "należy do różnych fundacji, amerykańskich i europejskich funduszy inwestycyjnych, inwestorów prywatnych i jest utożsamiany m.in. z Georgem Sorosem, który posiada tam swoje aktywa. W 2016 roku MDIF zakupił akcje w spółce Agora S.A. stanowiące ponad 11 proc. jej kapitału zakładowego".

"Z wielkim zaniepokojeniem obserwujemy, że w związku z przeprowadzeniem powyższej transakcji nabycia udziałów Eurozet sp. z o.o. podmioty oraz osoby powiązane z Panem Sorosem będą miały wpływ na działalność rynku medialnego w Polsce" - czytamy.

Podano, że Skarb Państwa jest zainteresowany kursem akcji Agora S.A., bowiem związana z nim spółka Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. "jest zaangażowana w Agora S.A., gdyż posiada w tej spółce pakiet swoich akcji".

W interpelacji wyrażono "głębokie zaniepokojenie" faktem, że "przeprowadzenie przez Agorę powyższej transakcji nabycia Eurozet mogło spowodować spadek kursu jej akcji, czym może narazić Skarb Państwa na wystąpienie strat w jego majątku oraz stanowić zagrożenie dla oszczędności emerytów powierzonych Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu PZU S.A."

"Przejęcie kontroli nad nadawcą radiowym ma olbrzymie znaczenie dla rynku medialnego w Polsce" - podkreślono. Zacytowano art. 38 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, według którego "KRRiT ma prawo cofnięcia koncesji na rozpowszechnienie programów radiowych w przypadku przejęcia bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę".

"Jak wynika z przeprowadzonej analizy w ciągu ostatniego roku doszło już aż dwukrotnie do zmiany właściciela Eurozet. W obu przypadkach podmiotami nabywającymi były podmioty posiadające swoje siedziby poza granicami naszego kraju" - czytamy. Posłowie wyrazili "głębokie zaniepokojenie" "taką sytuacją, gdy podmiot działający na polskim rynku medialnym, nadzorowany przez KRRiT, sprzedaje swoje aktywa podmiotom posiadającym siedziby poza granicami kraju bez konieczności uzyskania żadnych formalnych zgód wydanych przez odpowiednie państwowe organy nadzorujące".

Zwrócono uwagę "na łatwość procesu niejako +przenoszenia+ koncesji na inne podmioty i związane z tym niebezpieczeństwo nabycia koncesji przez podmioty, którym taka koncesja nie została pierwotnie wydana". Zwrócono uwagę, że Agora S.A. posiada również programy radiowe np. TOK FM, Radio Złote Przeboje. "Nabycie przez Agorę S.A. innego podmiotu będącego właścicielem programów radiowych o podobnym profilu może doprowadzić do dominacji Agory na rynku środków masowego przekazu w Polsce, co jest zagrożeniem dla pluralizmu mediów" - napisano.

W interpelacji zwrócono się do premiera z pytaniami, m.in.: "jakie działania podjęły odpowiednie organy i urzędy państwowe (w szczególności KRRiT oraz UOKIK) w celu wyjaśnienia podniesionych wątpliwości w szczególności w zakresie wydania zgody przez UOKIK na nabycie spółki Eurozet sp. z o.o. przez Agora S.A. oraz SFS Venturess.r.o.?" oraz "czy odpowiednie organy państwowe nie powinny mieć większego wpływu w kwestii wydawania oraz przenoszenia na inne podmioty koncesji radiowych?".