Sprawy w Polsce idą w złym kierunku - tak sądzi 67 proc. ankietowanych w lipcu przez TNS Polska. Odmiennego zdania jest 24 proc., 9 proc. nie ma opinii na ten temat. Według TNS Polska w porównaniu z czerwcem nastroje społeczne Polaków w lipcu uległy znacznemu pogorszeniu. O 7 punktów procentowych zwiększył się odsetek osób pesymistycznie oceniających kierunek, w jakim zmierzają sprawy w Polsce, przy jednoczesnym spadku o 4 punkty procentowe optymistycznych opinii.

Reklama

Zdaniem 64 proc. respondentów polska gospodarka znajduje się w kryzysie, przy czym 18 proc. uważa, że kryzys ten jest głęboki. 30 proc. Polaków jest zdania, że gospodarka rozwija się; 2 proc. określa ten rozwój jako dynamiczny. 6 proc. nie ma zdania.

41 proc. spodziewa się, że w najbliższych trzech latach materialne warunki życia w Polsce pogorszą się; 40 proc. nie przewiduje zmian, natomiast na poprawę liczy 16 proc. 3 proc. nie wypowiada się jednoznacznie.

Im słabiej wykształceni są respondenci, z tym większym pesymizmem patrzą na sprawy w Polsce. Zmian na gorsze spodziewają się głównie mieszkańcy wsi oraz osoby starsze. Pozytywne opinie częściej wyrażają badani popierający PO oraz osoby o lewicowych i centrolewicowych poglądach politycznych. Negatywnie o kierunku spraw w Polsce częściej niż inni mówią zwolennicy PiS i osoby o poglądach prawicowych.

Sondaż zrealizowano 5-8 lipca na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku powyżej 15 lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3,1 proc., przy wiarygodności oszacowania równej 95 proc.

Reklama