Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych nie zgłosiła poprawek do uchwalonej w nocy ze środy na czwartek poselskiej noweli ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim.

Reklama

- Ta ustawa miała ogromne poparcie w Sejmie. W związku z czym wymaga zapewne ustaleń klubowych, w ramach klubów w Senacie. Stawiam wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, przy założeniu, że poprawki mogą się pojawić po decyzjach klubów w trakcie debaty - powiedział przewodniczący komisji Grzegorz Bierecki (PiS).

Dodał, są "propozycje poprawek, które mogłyby być zgłoszone w trakcie debaty". - Ale wymaga to dyskusji w ramach klubów funkcjonujących w Senacie - stwierdził.

W trakcie czwartkowego posiedzenia komisji, propozycje poprawek zgłaszali: Biuro Legislacyjne Senatu oraz wiceprezes NBP Anna Trzecińska. Dotyczyły one m.in. wydłużenia terminu wejścia w życie ustawy, czy możliwości elastyczniejszego kształtowania przez NBP wysokości pensji swoich pracowników. Nie były one jednak rozpatrywane.

Wiceprezes NBP tłumaczyła, że najważniejsza poprawka jaką proponuje bank dotyczy opinii Europejskiego Banku Centralnego (EBC). W środę EBC w opinii do projektów trzech ustaw (PiS, PO i Kukiz'15; projekt PiS był wiodący) wskazał, że będą one naruszać niezależność finansową banku, jeśli negatywnie wpłynęłyby na realizację zadań przez NBP. Bank ocenił, że wszystkie trzy projekty ustaw, które zostały złożone, mają zastosowanie do organów decyzyjnych oraz pracowników NBP i wywierają bezpośredni wpływ na ich funkcjonowanie. "Zawarte w projektach legislacyjnych zmiany prowadzące do obniżenia wynagrodzeń są niezgodne z zasadą niezależności finansowej, jeśli negatywnie wpłyną na zdolność NBP do zatrudniania i zatrzymywania pracowników w celu niezależnego wykonywania zadań nałożonych na NBP w Traktacie i Statucie EBC" - napisano w opinii banku.

Reklama

- Najważniejsza poprawka to ta w kontekście opinii EBC. W tej opinii jest propozycja, by dokonać takich zapisów, które by spełniały kryterium niezależności finansowej. Niezależność finansowa polega na tym, że nie może być ograniczeń, jeśli chodzi o wynagrodzenia w NBP z uwagi na to, że te ograniczenia mogą powodować, że nie ma możliwości wykonywania tzw. zdolności operacyjnej. Czyli profesjonalna kadra - powiedziała.

Jak tłumaczyła, w nowelizacji zapisano, że maksymalne wynagrodzenie dla poszczególnych pracowników, poza wiceprezesami oraz członkami zarządu NBP, nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia prezesa NBP.

Jak mówiła Trzecińska, by uniknąć zastrzeżeń EBC, iż mogą wystąpić jakieś ograniczenia, NBP zaproponował kilka rozwiązań - wykreślenia współczynnika, bądź wprowadzenie mechanizmu, w którym współczynnik ten mógłby być wyższy "w uzasadnionych przypadkach".

Jak tłumaczyła, przy zastosowaniu takiego mechanizmu, współczynnik wynagrodzenia mógłby nie przekraczać 0,7-krotności wynagrodzenia prezesa banku centralnego.

Kolejne propozycje NBP dotyczyły przekazywania i publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej, informacji o uchwałach zarządu z lat 1995-2018. Bank zaproponował, że z dniem wejścia w życie ustawy opublikowałby uchwałę zarządu ws. zasad wynagradzania w banku w BIP.

W przypadku informacji nt. wynagrodzeń w latach 1995-2018, Trzecińska zaproponowała, aby okres ten podzielić na dwie tury. W pierwszej publikowane zostałyby informacje za lata 2002-2018 (z dniem wejścia w życie ustawy). Natomiast informację za lata 1995-2001 bank chciałby opublikować pół od wejścia w życie nowych przepisów. Trzecińska tłumaczyła, że jest to spowodowane tym, iż dokumentacja za ten czas jest przechowywana w formie papierowej, i znajduje się też ona też w archiwach oddziałów okręgowych NBP.

Wiceprezes banku zaproponowała też, by ustawa weszła w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia, a nie jak chce Sejm, dzień po ogłoszeniu.

Trzecińska poinformowała podczas czwartkowego posiedzenia komisji, że obowiązek ujawnienia oświadczeń majątkowych będzie dotyczył mniej więcej 120-150 osób.

Senator PO Leszek Czarnobaj pytał o wysokość zarobków prezesa NBP i dyrektorów. Trzecińska przypomniała, że uposażenie szefa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego wynosi miesięcznie około 63,5 tys. złotych.

Wiceprezes NBP nie odpowiedziała na pytanie, ile zarabia najlepiej opłacany dyrektor w banku (podała jedynie średnią płacę na tym stanowisku - ok. 37 tys. zł). Obiecała, że tę informację przekaże podczas piątkowej debaty plenarnej w Senacie, po dokładnym sprawdzeniu, ile wynosi najwyższe wynagrodzenie dyrektora w banku.

Procedowana nowelizacja stanowi, że pensja prezesa i wiceprezesów NBP jest ustalana na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Z kolei zasady wynagradzania pracowników NBP będą ustalane przez zarząd banku w drodze uchwały. Wielkość środków na wynagrodzenia ustalana będzie corocznie w planie finansowym NBP, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym. Maksymalne wynagrodzenie dla poszczególnych pracowników, poza wiceprezesami oraz członkami zarządu NBP, nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności (60 proc.) wynagrodzenia prezesa NBP.

Nowe przepisy stanowią ponadto, że uchwała zarządu NBP ws. zasad wynagradzania będzie jawna i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie NBP. Na BIP-ie NBP-u publikowana ma być także wysokość wynagrodzenia prezesa, wiceprezesów, członków zarządu NBP i osób zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy.

W noweli znajduje się również przepis, który nakazuje upublicznić m.in. zarobki prezesów, wiceprezesów, członków zarządu NBP oraz pracowników banku zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu i ich zastępców za lata 1995-2018. Informacja o wysokości wynagrodzeń najważniejszych osób w NBP (w tym prezesa, dyrektorów itp.) będzie publikowana do 31 marca każdego roku i dotyczyć będzie poprzedniego roku.

Nowe przepisy nakładają też obowiązek na zarząd NBP do dostosowania zasad wynagradzania pracowników banku do wymogów nowelizacji w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów. Nowela ma wejść dzień po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.