- Wypłacone sędziom SN odprawy, które podlegają zwrotowi wyniosły w sumie 3 mln 169 tys. 400 zł - poinformował w piątek Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN. Jak dodał do tej kwoty dodać należy ekwiwalenty za niewykorzystane przez niektórych sędziów urlopy. Łącznie regulacja - jak przekazał - dotyczy 20 sędziów SN.

Reklama

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości odnoszące się do tych świadczeń opublikowano w czwartek w Dzienniku Ustaw. Weszło ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli w piątek.

"Zwrotowi podlega jednorazowa odprawa oraz ekwiwalent pieniężny wypłacony w związku z niewykorzystaniem przysługującego urlopu" - głosi rozporządzenie. Jak w nim dodano sędzia SN i sędzia NSA dokonują zwrotu świadczeń w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Jak sprecyzowano zwrotu świadczeń, w kwotach równych kwotom wypłaconym, sędzia SN i sędzia NSA "dokonują na rachunek bieżący dochodów albo w formie gotówkowej w kasie odpowiednio SN albo NSA". "W przypadku uchybienia terminowi (...) świadczenia podlegające zwrotowi powiększa się o wartość odsetek ustawowych za opóźnienie" - dodano.

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości jest wykonaniem zapisu ostatniej nowelizacji ustawy o SN, która weszła w życie z początkiem tego roku.

Według ustawy o SN obowiązującej od 3 kwietnia ub.r. w stan spoczynku przeszli z mocy prawa sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia, jeśli prezydent nie wyraził zgody na dalsze zajmowanie przez nich stanowiska sędziego SN.

Po wydaniu przez Trybunał Sprawiedliwości UE w październiku zeszłego roku postanowienie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych polegających m.in. na przywróceniu tych sędziów do orzekania nowelizacja umożliwiła im powrót do pełnienia urzędu. Według noweli służbę takiego sędziego SN albo sędziego NSA uważa się za nieprzerwaną.

Reklama

Jak głosiła w związku z tym nowelizacja ustawy o SN obowiązująca od 1 stycznia br. sędzia, który "powrócił do pełnienia urzędu na poprzednio zajmowanym stanowisku, jest obowiązany do zwrotu świadczeń pobranych w związku z przejściem w stan spoczynku". "Minister sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb, rodzaje oraz termin zwrotu świadczeń" - dodano w noweli.