Listopadowe badanie CBOS uwidacznia wyraźny spadek niezadowolenia z kierunku zmian dokonujących się w Polsce, z sytuacji politycznej oraz gospodarczej w kraju. Lepiej niż w ubiegłym miesiącu oceniane są warunki materialne gospodarstw domowych oraz poziom życia respondentów i ich rodzin.

Reklama

Źle? Dobrze?

W sondażu CBOS zapytano respondentów m.in. czy ich zdaniem sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku. Jak wynika z analiz, w ciągu ostatniego miesiąca oceny ogólnej sytuacji w kraju wyraźnie się poprawiły. Zdecydowanie ubyło osób uważających, że zmierza ona w złym kierunku (spadek o 13 punktów procentowych, do 38 proc.), a przybyło będących przeciwnego zdania (wzrost o 5 punktów, do 38 proc.). Jednocześnie zwiększył się odsetek badanych niemających sprecyzowanej opinii na ten temat (o 8 punktów, do 24 proc.).

Z badania wynika, że częściej niż pozostali kierunek zmian w kraju postrzegają pozytywnie respondenci mający 45 lat i więcej (od 40 proc. do 44 proc. w zależności od kategorii wiekowej), mieszkający w miastach liczących co najmniej 500 tys. mieszkańców (48 proc.), ankietowani z wykształceniem wyższym (42 proc.) lub zasadniczym zawodowym (41 proc.), uzyskujący miesięczne dochody powyżej 4000 zł na członka rodziny (48 proc.) oraz dobrze oceniający warunki materialne swoich gospodarstw domowych (44 proc.).

Jak wynika z badania, w porównaniu z październikiem, znacząco zwiększyła się liczba respondentów liczących na poprawę sytuacji w Polsce (wzrost o 9 punktów, do 33 proc.), jak również przybyło obawiających się jej pogorszenia (o 4 punkty, do 27 proc.). Zmniejszyła się jednak liczba badanych nieprzewidujących zmian (o 5 punktów, do 27 proc.) oraz niemających sprecyzowanego zdania na ten temat (o 8 punktów, do 13 proc.).

Zadowoleni… częściej wyborcy PiS

Według CBOS w ciągu ostatniego miesiąca zdecydowanie zmalało niezadowolenie z sytuacji politycznej w Polsce (spadek o 11 punktów procentowych, do 38 proc.) i minimalnie ubyło z niej zadowolonych (o 2 punkty, do 17 proc.). Wyraźnie przybyło postrzegających ją przeciętnie (o 10 punktów, do 38 proc.), a niewiele wzrósł udział niemających wyrobionej opinii na ten temat (o 3 punkty, do 7 proc.).

W ciągu ostatniego miesiąca wyraźnie poprawiły się oceny sytuacji gospodarczej w Polsce. Rzadziej oceniana jest ona źle (spadek o 9 punktów, do 29 proc.), a częściej dobrze (wzrost o 2 punkty, do 32 proc.) oraz przeciętnie (wzrost o 8 punktów, do 36 proc.). Bardzo niewielu badanych nie ma zdania na ten temat (4 proc.).

Reklama

Według CBOS postrzeganie sytuacji gospodarczej uzależnione jest od społeczno-politycznego usytuowania badanych. Większe zadowolenie deklarują osoby częściej uczestniczące w praktykach religijnych (50 proc. wśród praktykujących kilka razy w tygodniu), uwzględniając poglądy polityczne – utożsamiające się z prawicą (51 proc.), a biorąc pod uwagę elektoraty partyjne - wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast negatywne oceny kondycji gospodarki kraju ponadprzeciętnie często formułują osoby niepraktykujące religijnie (43 proc.), o lewicowych poglądach politycznych (42 proc.), a w elektoratach - popierający Konfederację Wolność i Niepodległość oraz Koalicję Obywatelską.

W porównaniu z październikiem, w listopadzie poprawiły się również oceny poziomu życia respondentów i ich rodzin, jak również warunków materialnych ich gospodarstw domowych. Obecnie blisko dwie trzecie ankietowanych ocenia dobrze poziom życia swojego i swojej rodziny (64 proc., wzrost o 5 punktów), a mniej więcej co trzecia osoba uważa, że jest on przeciętny (32 proc., spadek o 3 punkty). Tylko 3 proc. badanych wyraża w tej kwestii niezadowolenie (spadek o 2 punkty procentowe).

Próba: 1072 osoby

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

Badanie zrealizowano w dniach od 3 do 16 listopada 2023 r. - a więc wyborach parlamentarnych - na próbie liczącej 1072 osoby (w tym: 59,9 proc. metodą CAPI, 24,2 proc. – CATI i 16,0 proc. – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 r., w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.