Jesteśmy w przeddzień uruchomienia kampanii społecznej zorientowanej na zwiększenie ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym – powiedziała Dziennik.pl zastępca przewodniczącej Państwowej Komisji do spraw wykorzystywania małoletnich poniżej lat 15 Justyna Kotowska.

Dodała także, że komisja zamierza wziąć udział w piknikach wakacyjnych tak, by pracownicy i członkowie Komisji mogli spotkać się i porozmawiać o tym na co warto zwracać uwagę i jak lepiej chronić dzieci przed wykorzystaniem seksualnym.

Ponadto – jak mówiła Kotowska - Państwowa Komisja tworzy wiele materiałów edukacyjnych. Kotowska wskazała, że tworzą materiały edukacyjne adresowane do dorosłych, które będą poszerzać wiedzę na temat tego, kiedy warto pójść po pomoc i gdzie, a także materiały dotyczące obowiązku zawiadamiania organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wykorzystania seksualnego dziecka (art. 240 k.k).Współpraca m.in. z Fundacją Orange, NASK, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji

Wskazała, że Państwowa Komisja nawiązała współpracę z Fundacją Orange i NASK, który objął patronatem konkurs filmowy „Dzieci – dzieciom. Dbam o siebie w sieci”. „Konkurs cieszy się dużą popularnością. Do tej pory nadesłano kilkadziesiąt prac. Cieszy nas zaangażowanie dzieci od najmłodszych klas w kwestie związane z ochroną dzieci w Internecie” – powiedziała wiceprzewodnicząca.
W ramach współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji p. Przewodnicząca przeprowadziła wykład na temat edukacji prawnej adresowany do wizytatorów szkół. W spotkaniu wzięło 165 uczestników.
Dodała, że Państwowa Komisja pomogła zorganizować Kongres MOW/MOS w Goniądzu (MOW – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, MOS – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapeutyczny). Kongres zaadresowany był do kadry pedagogicznej i psychologów pracujących na co dzień z młodzieżą mającą trudności w dostosowaniu się do norm społecznych. Pomoc młodzieży, której nie jest łatwo u progu dorosłości jest szczególnie ważna dla PKDP od początku jej trwania.

Otwarte spotkanie dla pokrzywdzonych

Odnosząc się do prac Komisji, przypomniała, że przewodnicząca Państwowej Komisji po miesiącu pracy zorganizowała spotkanie otwarte dla pokrzywdzonych, którzy mogli zgłosić swoje spostrzeżenia na temat zwiększenia ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym.
Zjawisko wykorzystania seksualnego dzieci jest poważnym, złożonym i rozwijającym się problemem, jedna instytucja nie jest w stanie poradzić sobie z nim, zatem organizowanie spotkań na których może wybrzmieć głos skrzywdzonych jest tak ważny. Osoby z doświadczeniem wykorzystania seksualnego w dzieciństwie jak nikt inny wiedzą, że to problem systemowy. Dzięki swojemu doświadczeniu potrafią nazwać co nie działa w wielu instytucjach – podkreśliła Kotowska.
Przypomniała, że najnowszy raport Państwowej Komisji został bardzo pozytywnie przyjęty, Konsultanci Krajowi zarekomendowali najnowszy Raport podległym im jednostkom.
Przekazała, że Państwowa Komisja rozsyła na bieżąco materiały edukacyjne jednostkom, które się do nich zgłaszają. „Nie odmówiliśmy pomocy żadnej placówce” – podkreśliła Kotowska.


Państwowa Komisja w liczbach

  • Państwowa Komisja od 24 listopada 2020 r. do dziś podjęła działania w 1268sprawach indywidualnych. Obecnie prowadzi 539 spraw (sprawy w toku tzn. monitorowane). 729 spraw zbadano i zakończono.
  • Państwowa Komisja przekazała do prokuratury zgodnie z art. 22 Ustawy 403zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa / w tym 52 dotyczące niezawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa.
  • Państwowa Komisja od 2020 r. w 30 sprawach złożyła oświadczenia o wstąpieniu do postępowania na prawach oskarżyciela posiłkowego. Obecnie działa na prawach strony w 16 postępowaniach sądowych. W 1 sprawie działa jako osoba zaufania w postępowaniu cywilnym.
  • Państwowa Komisja tylko w tym roku złożyła 20 wniosków do Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji. W ubiegłym roku Komisja wystąpiła do Prokuratora Generalnego z 12 wnioskami o wniesienie kasacji. W 11 sprawach SN wydał wyroki uchylające zaskarżone orzeczenia i przekazał te sprawy do ponownego rozpoznania.

Wiceprzewodnicząca wskazała, że 1/3 badanych spraw przez Komisję to sprawy zakończone – zakończone w prokuraturze lub prawomocne na etapie sądowym. Dodała, że w tym roku wykonano szereg czynności zmierzających do prowadzenia postępowań wyjaśniających.

Kotowska przekazała, że oprócz wyżej wymienionych, przewodnicząca Komisji Karolina Bućko w imieniu Państwowej Komisji podjęła rozmowy w Ministerstwie Sprawiedliwości w zakresie wydzielenia środków dla pokrzywdzonych przestępstwem wykorzystania seksualnego w dzieciństwie z Funduszu Sprawiedliwości, a także spotkała się w Ministerstwie Cyfryzacji w kwestii zwiększania ochrony dzieci w Internecie.

Ponadto, Państwowa Komisja spotkała się w Ministerstwem Edukacji z minister Barbarą Nowacką w celu omówienia konieczności włączenia edukacji seksualnej dzieci. Wskazano te treści jako zwiększające ochronę przed wykorzystaniem seksualnym.Raport Państwowej Komisji

Stworzono raporty (do tej pory trzy) i sprawozdanie z prac Komisji, które znajdują się na stronie Państwowej Komisji oraz pod linkiem: Raporty Komisji - Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (pkdp.gov.pl).