Z badań CBOS wynika, że 57 proc. badanych popiera progresywną skalę podatkową, zaś 27 proc. preferuje podatek liniowy.

Reklama

Niemal powszechne jest przekonanie, że państwo powinno zapewnić swoim obywatelom wysoki poziom świadczeń społecznych, takich jak np. opieka zdrowotna i szkolnictwo (wyraża je 81 proc. badanych). 63 proc. respondentów jest za ograniczeniem prywatyzacji i uważa, że znaczna część przedsiębiorstw powinna pozostać w rękach państwa.

Z badań wynika, że opinie na temat relacji państwo–Kościół są podzielone. Tyle samo osób - po 40 proc. - jest zdania, że państwo nie powinno wyróżniać żadnego z wyznań ani Kościołów, a konkordat między Polską a Stolicą Apostolska jest niepotrzebny, ile sądzi, że państwo powinno współpracować z Kościołem katolickim, do którego należy większość społeczeństwa.

55 proc. Polaków jest przeciwna prawnemu umożliwieniu zawierania związków partnerskich przez osoby tej samej płci. Za prawną instytucjonalizacją jednopłciowych związków partnerskich opowiada się 30 proc. badanych.

40 proc. badanych uważa, że generalnie aborcja powinna być zakazana, zaś 29 proc. opowiada się za jej prawną dopuszczalnością. Zwolennikami edukacji seksualnej w szkołach jest 67 proc. badanych, a przeciwnikami – 19 proc.

Reklama

Jeśli chodzi o poglądy Polaków na integrację europejską, 41 proc. badanych uważa, że Polska powinna dążyć do jak najściślejszej integracji w ramach Unii Europejskiej, zaś 34 proc. ocenia, że nasz kraj powinien dążyć do zachowania w UE jak najdalej idącej niezależności.

Reklama

63 proc. Polaków pozostaje niechętna wprowadzeniu w Polsce euro. Przyjęcie europejskiej waluty popiera 15 proc. ankietowanych. Polacy są też dość jednoznacznie niechętni przyjmowaniu uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu. Sprzeciwia się temu 70 proc., akceptuje – 15 proc. badanych.

36 proc. ankietowanych uważa, że Polska powinna dbać przede wszystkim o dobre relacje z Rosją; 30 proc. Polaków oczekuje aktywnej polityki wschodniej i wpierania proeuropejskich dążeń Ukraińców i innych narodów byłego ZSRR.

Według sondażu 51 proc. badanych wyraża sprzeciw wobec ewentualnego ograniczania praw obywatelskich w walce z przestępczością; ograniczenie swobód obywatelskich w celu skutecznego zwalczania przestępczości dopuszcza 36 proc.

Zdaniem 60 proc. badanych samorządy terytorialne powinny mieć szerokie kompetencje do realizacji zadań i usług publicznych. Zwolennikami centralizacji jest 13 proc. ankietowanych.

CBOS dokonał też charakterystyki elektoratów ogólnopolskich komitetów wyborczych.

Według CBOS zwolenników PiS wyróżniają spośród innych elektoratów przede wszystkim opinie w kwestiach światopoglądowych. 66 proc. dostrzega potrzebę współpracy państwa z Kościołem katolickim, 81 proc. sprzeciwia się instytucjonalizacji związków partnerskich osób tej samej płci, zaś za zakazem aborcji opowiada się 61 proc. z nich.

Połowa zwolenników PiS opowiada się za zachowaniem przez Polskę daleko idącej niezależności w UE. Za zacieśnianiem współpracy we Wspólnocie jest 26 proc. wyborców PiS. 83 proc. jest przeciwna wprowadzeniu euro w Polsce, 88 proc. sprzeciwia się przyjmowaniu uchodźców napływających do Europy.

35 proc. zwolenników PiS uważa, że Polska powinna dbać przede wszystkim o dobre relacje z Rosją, 33 proc opowiada się za wspieraniem proeuropejskich dążeń Ukraińców i innych narodów byłego ZSSR.

Koalicję Obywatelską wyróżnia proeuropejski elektorat: za pogłębianiem integracji europejskiej opowiada się 72 proc. W elektoracie KO nieco więcej jest zwolenników (37 proc.) niż przeciwników wprowadzenia euro w Polsce (32 proc.). Zwolennicy KO równie często deklarują poparcie (39 proc.) co sprzeciw (38 proc.) wobec przyjmowania w Polsce uchodźców napływających do Europy z Afryki i Bliskiego Wschodu.

42 proc. zwolenników KO opowiadają się za prowadzeniem przez Polskę aktywnej polityki wschodniej oraz wspieraniem proeuropejskich aspiracji Ukrainy i innych państw postsowieckich, zaś 31 proc. sądzi, że priorytetem w polskiej polityce wschodniej powinno być dbanie o dobre relacje z Rosją.

62 proc. zwolenników KO uważa, że konkordat ze Stolicą Apostolską jest niepotrzebny, a państwo nie powinno wyróżniać żadnego z wyznań ani Kościołów. 86 proc. popiera wprowadzenie edukacji seksualnej w szkołach, 55 proc. uważa, że prawo powinno dopuszczać możliwość zawierania formalnych związków partnerskich przez osoby tej samej płci, a 46 proc. opowiada się za prawną dopuszczalnością przerywania ciąży, za kompromisem aborcyjnym opowiada się 34 proc., a 16 proc. jest zwolennikami całkowitego zakazu aborcji.

Komitet Sojusz Lewicy Demokratycznej, z list którego startują także politycy Wiosny i Lewicy Razem, wyróżnia światopoglądowy liberalizm. 84 proc. wyborców tego komitetu uważa, że konkordat między Polską a Stolicą Apostolską jest niepotrzebny, a państwo nie powinno faworyzować żadnego z wyznań ani Kościołów. 75 proc. wyborców Lewicy opowiada się za instytucjonalizacją związków partnerskich osób homoseksualnych, 60 proc. popiera prawną dopuszczalność przerywania ciąży, 93 proc. uważa, że w szkołach powinna być prowadzona edukacja seksualna.

69 proc. elektoratu Lewicy uważa, że Polska powinna dążyć do jak najściślejszej integracji z UE, 24 proc. popiera szybkie przyjęcia euro, zaś 38 proc. jest temu przeciwne. 39 proc. jest przychylnych przyjmowaniu do Polski uchodźców, sprzeciw wyraża 37 proc.

Wyborcy PSL-Koalicji Polskiej skupiającej PSL i Kukiz'15 na tle przekonań pozostałych elektoratów można określić jako centrowe.

Połowa wyborców Koalicji Polskiej uważa, że państwo nie powinno wyróżniać żadnego z wyznań ani Kościołów. 30 proc. opowiada się za współpracą państwa z Kościołem katolickim, 82 proc. popiera edukację seksualną w szkołach. 51 proc. jest przeciwna prawnej instytucjonalizacji związków partnerskich osób tej samej płci. Rozwiązanie to aprobuje 32 proc. zwolenników tej formacji. 33 proc. wyborców Koalicji Polskiej jest zwolennikami zakazu aborcji, 27 proc. ją dopuszcza.

48 proc. wyborców Koalicji Polskiej popierają dążenie do jak najściślejszej integracji europejskiej, za zachowaniem możliwie dużej niezależności opowiada się 26 proc. z nich. 13 proc. jest za wprowadzeniem europejskiej waluty, 52 proc. jest przeciwnych. 18 proc. opowiada się za przyjmowaniem uchodźców, 56 proc. jest przeciwnego zdania.

Zwolennicy Konfederacji wyróżniają się wyobrażeniami na temat roli państwa i właściwego kształtu ładu społeczno-gospodarczego. 47 proc. sympatyków Konfederacji uważa, że państwo powinno gwarantować obywatelom wysoki poziom świadczeń społecznych, takich jak opieka zdrowotna, szkolnictwo itp. 38 proc. jest zdania, że to sami obywatele powinni dbać o zapewnienie sobie ochrony zdrowia czy możliwości kształcenia dzieci.

Połowa zwolenników Konfederacji uważa, że Polska powinna dążyć do daleko idącej niezależności w UE, podczas gdy możliwie ścisłą integrację popiera 24 proc. 92 proc. sprzeciwia się przyjęciu przez Polskę euro, 92 proc. wyraża dezaprobatę wobec przyjmowania przez Polskę uchodźców. 41 proc. zwolenników Konfederacji uważa, że priorytetem powinny być dobre relacje z Rosją, 21 proc. postuluje wsparcie dla proeuropejskich aspiracji Ukrainy i innych państw postsowieckich.

48 proc. zwolenników Konfederacji opowiada się za współpracą państwa z Kościołem katolickim, do którego należy większość społeczeństwa. 35 proc. sądzi jednak, że państwo nie powinno wyróżniać żadnego z wyznań ani Kościołów.

70 proc. uważa, że prawo nie powinno dopuszczać możliwości zawierania formalnych związków partnerskich przez osoby tej samej płci, 48 proc. opowiada się za zakazem przerywania ciąży, za jej prawną dopuszczalnością – 16 proc, 61 proc. dostrzega potrzebę prowadzenia w szkołach edukacji seksualnej.

Badania prowadzone były w terminach: 22–29 sierpnia na reprezentatywnej próbie losowej 974 dorosłych Polaków oraz 12–19 września na reprezentatywnej próbie losowej 936 dorosłych Polaków. Oba badania przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI).