Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

Najprostszym sposobem na zostanie członkiem obwodowej komisji wyborczej jest zgłoszenie się bezpośrednio do pełnomocnika jednego z komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW). Ich pełną listę można znaleźć na stronie wybory.gov.pl, w zakładce „Komitety”. To właśnie komitety wyborcze mają pierwszeństwo w wysuwaniu kandydatur na członków obwodowych komisji wyborczych.

Drugą metodą jest samodzielne zgłoszenie swojej kandydatury urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu dla danego terenu (powołanemu przez PKW). Taka kandydatura jest rozpatrywana wtedy, gdy komitety wyborcze nie przedstawią dostatecznej liczby własnych kandydatów. Formularze zgłoszeniowe i dokładne informacje na temat miejsca i sposobu ich składania można znaleźć m.in. na stronach internetowych urzędów miast i gmin. W przypadku Warszawy przyjmowaniem zgłoszeń zajmują się urzędy dzielnic.

Reklama
Reklama

Praca w komisji wyborczej 2023: Terminy

Czasu na zgłoszenie kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej zostało niewiele. Zarówno komitety wyborcze, jak i osoby występujące samodzielnie, mają na to czas do 15 września. Warto pamiętać, że samo zgłoszenie do komisji wyborczej nie gwarantuje, że dana osoba zostanie do niej powołana. Informacje o powołaniu powinny jednak trafić do kandydatów stosunkowo szybko. Jak informuje PKW, obwodowe komisje wyborcze powołane zostaną do 25 września 2023 r.

Kto może zostać członkiem komisji wyborczej?

Aby zostać członkiem komisji wyborczej trzeba posiadać prawo wybierania, tj. być osobą, która:

  • jest obywatelem polskim;
  • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
  • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Innym, ważny wymóg wobec kandydata na członka komisji mówi o tym, że musi być to osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji. Jest też ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Kto nie może zostać członkiem komisji wyborczej?

Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca w wyborach. Wykluczeni są też członkowie jej rodziny. Chodzi o: małżonków, rodziców (wstępnych), dzieci (zstępnych), rodzeństwo, małżonków zstępnego, wstępnego lub przysposobionego, osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Ograniczenie dotyczące bliskich kandydata dotyczy jednak tylko tej komisji, która znajduje się jego okręgu wyborczym.

Oprócz tego członkiem komisji nie może być: komisarz wyborczy; pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego; urzędnik wyborczy; mąż zaufania; obserwator społeczny; osoba będąca pełnomocnikiem innego wyborcy (w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu).

Ile zarabiają członkowie komisji wyborczych i ile godzin pracują?

Dieta (netto) członka komisji wynosi 600 zł, zastępcy przewodniczącego komisji – 700 zł. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej otrzyma 800 zł netto.

Osoby które chcą zostać członkiem komisji wyborczej pewnie też zastanawiają się, ile godzin trwać będzie ich praca. Trudno tu udzielić precyzyjnej odpowiedzi, ponieważ wiele zależy tu np. od tego, ile czasu będzie potrzebowała komisja na zliczenie głosów po zamknięciu lokali wyborczych. Przypomnijmy, że 15 października lokale wyborcze będą czynne w godz. 7-21.

Praca nie tylko w dniu wyborów

Warto też wiedzieć, że członkowie komisji pracują nie tylko w dniu wyborów. Wcześniej muszą wziąć udział w szkoleniach organizowanych przez urzędników wyborczych. Do ich obowiązków należy też m.in. udział w posiedzeniu komisji odbywającym się przed wyborami (ma ono charakter organizacyjny, w trakcie wybiera się m.in. przewodniczącego komisji), wcześniejsze przeliczenie kart do głosowania i sprawdzenie ich kompletności itp. oraz odbiór lokalu wyborczego (sprawdzenie, czy został przygotowany w sposób zgodny w prawem). W dniu wyborów członkowie komisji zjawiają się przed otwarciem lokali wyborczych, o wcześniej ustalonej godzinie. Po wyborach komisja m.in. liczy głosy oraz sporządza protokół głosowania w danym obwodzie.