Nowy system odszkodowawczy: Szybko i sprawnie

Pacjenci, którzy doznali szkód w trakcie leczenia szpitalnego, będą otrzymywać odszkodowanie w ciągu trzech miesięcy. Ma to zapewnić szybki system odszkodowawczy, który wprowadza nowelizacja Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. Likwiduje ona wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych i jednocześnie powołując tzw. Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, działający przy Rzeczniku Praw Pacjenta. To właśnie ten organ będzie prowadził postępowania odszkodowawcze.

Reklama

Kto będzie przyznawał odszkodowania?

Rekompensaty za błędy medyczne będą przyznawane na drodze decyzji administracyjnej podjętej przez składający się z co najmniej 20 ekspertów zespół, który będzie miał na zbadanie sprawy tylko trzy miesiące. Czas ten będzie się liczył od dnia otrzymania kompletnego i opłaconego wniosku. Jeśli Rzecznik stwierdzi, że doszło do błędu medycznego, a wnioskodawca przyjmie oferowane odszkodowanie, to zakończy to sprawę.

Odszkodowanie: Nawet do 200 tys. zł

Wysokość należnego odszkodowania, będzie wynikać ze stawek z tabeli w przygotowywanym do tej Ustawy rozporządzaniu. Projekt tego aktu przewiduje, że maksymalna suma odszkodowania będzie wynosiła 200 tys. zł. Pozostałe proponowane w projekcie kwoty to:

  • od 2 do 200 tys. zł w przypadku zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,
  • od 2 do 200 tys. zł za uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia,
  • od 20 do 100 tys. zł za śmierci pacjenta.

Ustawa przewiduje ponadto, że wysokość świadczenia podlegać będzie waloryzacji.

Wypłata świadczenia: Pieniądze w ciągu dwóch tygodni

Do tej pory odszkodowania były wypłacane z budżetu szpitala czy jego ubezpieczyciela. Zgodnie z nowymi zasadami rekompensata będzie wypłacona z powołanego przez wyżej wspomnianą Ustawę Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Pieniądze mają trafiać do pacjenta bądź jego rodziny do dwóch tygodni od złożenia oświadczenia o przyjęciu świadczenia kompensacyjnego.

Składanie wniosku o odszkodowanie: Najważniejsze zasady

Wniosek o odszkodowanie będzie mógł złożyć pacjent lub w przypadku jego śmierci, osoby do tego uprawnione, czyli:

  • krewny pierwszego stopnia (córka, syn, matka lub ojciec),
  • niepozostający w separacji małżonek,
  • przysposabiający lub przysposobiony,
  • osoba pozostająca z pacjentem we wspólnym pożyciu.

Wniosek o świadczenie kompensacyjne będzie można złożyć w ciągu roku od dnia, w którym wnioskodawca dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo od śmierci pacjenta, jednak nie później niż trzy lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie medyczne. Podanie podlegać będzie jednorazowej opłacie w wysokości 300 zł.

Odwołanie od decyzji: Zadecyduje dziewięciu ekspertów

Od decyzji wydanej przez Rzecznika Praw Pacjenta będzie można się odwołać do złożonej z dziewięciu ekspertów Komisji Odwoławczej ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, działającej przy RPP. Orzeczenia Komisji zapadać będą na posiedzeniu niejawnym większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyzję ostateczną podejmie jej przewodniczący.

Co z trwającym postępowaniami?

Zgodnie z nowymi przepisami, postępowania, które aktualnie toczą się przed komisjami i które nie zakończą się do 30 czerwca 2024 r., przejmie Rzecznik Praw Pacjenta.