Gminy wdrażają kontrole szamb

Ostatnie aktualizacje tzw. unijnej dyrektywy ściekowej przyniosły gminom nowy, restrykcyjny obowiązek. Od początku roku 2023 każda gmina musi zaplanować kontrolę ścieków w gospodarstwach niepodłączonych do kanalizacji. Gminy, które nie wywiążą się z nowego obowiązku muszą liczyć się z kosztownymi konsekwencjami. Kary administracyjne będą dotyczyć również właścicieli szamb, którzy nie spełnią warunków kontroli. Co istotne – pełne kontrole szamb muszą odbywać się przynajmniej raz na 2 lata. Nadzorem nad dokumentacją wdrażania dyrektywy unijnej zajmuje się Krajowy Program Oczyszczania Ścieków. Długofalowym celem kontroli jest ochrona czystości wód gruntowych.

Na czym polega kontrola szamba?

Reklama

Kontroli podlega zarówno dokumentacja, jak i stan techniczny zbiornika na ścieki. Szczegółowemu sprawdzeniu zostaną poddane m.in.:

Reklama
  • umowy na wywóz odpadów oraz uprawnienia firm asenizacyjnych (aktualność zezwolenia na wywóz ścieków),
  • rachunki, faktury potwierdzające regularność wywozu ścieków ze zbiornika lub osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • rachunki za wodę – ilość wody pobranej przez gospodarstwo,
  • badanie szczelności szamba, szczególnie w przypadku nowych zbiorników,
  • prawidłowa lokalizacja szamba i jego stan techniczny,
  • badania ścieków oczyszczonych oczyszczalni domowych odprowadzających ścieki do gruntu.

Kto podlega kontroli?

Kontrola szamb dotyczy każdego gospodarstwa, które nie jest podłączone do sieci wodno-kanalizacyjnej. Kontrole mają charakter ogólnopolski – zostaną przeprowadzone w każdej gminie.

Jaka kara za brak kontroli szamba?

Kara finansowa może zostać nałożona zarówno za brak lub nieprawidłowości w dokumentacji dotyczącej składowania i wywozu ścieków. Właściciele gospodarstw, którzy nie wywiążą się z obowiązku przekazania odpowiedniej dokumentacji mogą spodziewać się grzywny o wysokości nawet do 5000 zł. Wysokie grzywny grożą przede wszystkim za brak umowy na wywóz nieczystości. Równie istotną może okazać się nieprawidłowa lokalizacja szamba lub nieszczelność zbiornika. Warto pamiętać, że grzywna grozi również osobom, które będą celowo utrudniać kontrolę np. nie wpuszczą pracowników gminy na teren gospodarstwa.

Wysokie kary finansowe zostaną nałożone również na gminy, które nie wywiążą się z obowiązku kontroli. Maksymalne kary administracyjne wynoszą w tym przypadku nawet do 50 000 zł.