W komunikacie podpisanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Prawa Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Witolda Cieślę, podano, że wszystkie skargi kasacyjne dotyczyły postępowania ogólnego określonego w ustawie z 9 marca 2017 r. o Komisji Weryfikacyjnej.

Reklama

"Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie przychylił się do argumentacji przedstawionej przez Komisję Weryfikacyjną, a równocześnie wskazał niespójność i błędne formułowanie zarzutów względem działania Komisji. Kolejny raz wskazano, że Komisja działa zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym Konstytucji RP. Co ważne, wbrew żądaniom ratusza NSA nie skierował pytań prejudycjalnych do TSUE, jasno podkreślając, że nie można mówić o naruszeniu prawa do sądu strony skarżącej - m.st. Warszawy - czy naruszeniu zasady demokratycznego państwa prawnego" - napisał Cieśla.

Poinformował też, że Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym w środę oddalił skargę kasacyjną Miasta Stołecznego Warszawy od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2018 r. dot. odmowy dopuszczenia do udziału w charakterze strony w postępowaniu ogólnym.

Według niego NSA jasno wskazał w uzasadnieniu, że skarga kasacyjna m.st. Warszawy pozbawiona jest usprawiedliwionych podstaw. NSA wskazał też, że postępowanie ogólne przed Komisją ma charakter wewnątrzadministracyjnego postępowania kontrolnego, które nie wywołuje bezpośredniego skutku na organ kontrolowany i nie prowadzi do powstania skutków prawnych. Nie występują w nim podmioty posiadające interes prawny, a art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego nie ma zastosowania do postępowania ogólnego - poinformował resort sprawiedliwości.

W tym samym dniu NSA rozpoznał cztery skargi kasacyjne Miasta Stołecznego Warszawy od postanowień Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o odrzuceniu skarg Miasta Stołecznego Warszawy na postanowienia Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich w przedmiocie odmowy udostępnienia akt postępowania ogólnego. NSA postanowił oddalić te skargi kasacyjne.

Reklama

Resort sprawiedliwości przypomniał, że w powyższych skargach kasacyjnych Miasto wniosło o przedstawienie do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego następujące pytania prawne: Czy postępowanie ogólne Komisji jest postępowaniem administracyjnym? Czy postępowanie ogólne Komisji może toczyć się bez udziału stron? Czy uchwała kończąca postępowanie ogólne Komisji jest aktem administracyjnym? Czy od takiej uchwały służy środek odwoławczy? Czy uchwała podlega kontroli sądowo-administracyjnej? Czy postanowienie wydane w toku postępowania ogólnego Komisji (jak skarżone postanowienie) jest orzeczeniem, na które służy środek odwoławczy? Czy postanowienie takie podlega kontroli sądowo-administracyjnej?Pi