Nowe przepisy regulują zasady prowadzenia działalności przez podmioty finansowe mające swoje siedziby w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Gibraltarze, które wykonują obecnie działalność na terytorium Polski na podstawie jednolitego unijnego paszportu. W przypadku tzw. twardego brexitu instytucje te utracą bowiem możliwość wykonywania na terytorium Polski działalności transgranicznej, czego konsekwencją będzie uznanie ich za instytucje z państwa trzeciego.

Reklama

Głównym celem ustawy jest zabezpieczenie interesów polskich klientów, którzy zawarli umowy z podmiotami brytyjskimi działającymi na krajowym rynku finansowym.

Nowe przepisy zakładają możliwość m.in. dalszego wykonywania zawartych przed dniem twardego brexitu umów kredytowych, umów ubezpieczenia, umów outsourcingu na rzecz banku oraz kasy oszczędnościowo-kredytowej, umów o świadczenie umów ramowych zawieranych z użytkownikami usług płatniczych, umów reasekuracji oraz czynności stanowiących działalność maklerską. Umowy te będą mogły być wykonywane nie dłużej niż przez 12 lub 24 miesiące, lub do momentu przeniesienia portfela takich umów lub uzyskania zezwolenia na prowadzenie takiej działalności na terytorium Polski. Reguluje także kwestie nadzoru finansowego nad instytucjami finansowymi z Wielkiej Brytanii.

Ustawa stanowi, że z Wielkiej Brytanii, które przyznały kredyt przed wejściem w życie nowych przepisów nie będą mogły np. zawierać nowych umów o kredyt, przedłużać zawartych umów o kredyt czy dokonywać zmian w umowach o kredyt zwiększających poziom ryzyka obciążającego bank.

Nowe przepisy przewidują ponadto, że banki i kasy oszczędnościowo-kredytowe jeszcze przez dwa lata będą mogły kontynuować wykonywanie umów o powierzeniu czynności bankowych przedsiębiorcom mającym miejsce zamieszkania albo siedzibę w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Gibraltarze.

Ustawa wejdzie w życie z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy.