Autopoprawka - jak poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu - zawiera propozycję nadania nowego brzmienia art. 155 Kodeksu karnego, który określa karę za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka, zgodnie z postulatami m.in. Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Obecnie za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Reklama

Jak przypomniał CIR, taką samą sankcję Kodeks karny przewiduje np. za kradzież sklepową, sfałszowanie legitymacji szkolnej albo zniszczenie mienia. Według autopoprawki kara ma wynosić od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Ma to zapewnić szerszą możliwość orzekania kar pozbawienia wolności w rozmiarach umożliwiających warunkowe zawieszenie i poprzestanie na karze wolnościowej (może to być grzywna lub ograniczenie wolności).

Kolejna poprawka dotyczy nadania nowego brzmienia art. 65 Kodeksu karnego – chodzi o nowe zasady wymiaru kary, środków karnych i środków związanych z poddaniem sprawcy próbie wobec niektórych sprawców popełniających przestępstwo w związku z okolicznościami wskazującymi na zorganizowany i zaplanowany charakter działalności przestępczej. Jej celem jest zwalczanie najcięższej przestępczości zorganizowanej. Ma służyć podejmowaniu wobec tej kategorii sprawców adekwatnych środków służących do realizowania funkcji ochronnej prawa karnego. Celem poprawki jest, aby sprawcy należący do tej kategorii nie byli traktowani tak jak inni sprawcy, niemający ścisłych związków z przestępczością zorganizowaną.

Z kolei zmiany odnoszące się do wprowadzenia w Kodeksie karnym wykonawczym nowego rozdziału XXa (Kontrola skazanych i tymczasowo aresztowanych) wiążą się m.in. z koniecznością wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2017 r. Jak poinformował CIR, w nowym rozdziale uregulowano sposób postępowania z osobami skazanymi i tymczasowo aresztowanymi w zakładach karnych i aresztach śledczych. Przede wszystkim uregulowano uprawnienie do przeprowadzania kontroli osobistej. Wprowadzono sądową kontrolę czynności realizowanych przez funkcjonariusza Służby Więziennej w ramach przeprowadzanej kontroli osobistej oraz kontroli paczek i bagaży.

Pozostałe zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym mają zapewnić bezpieczeństwo w zakładach karnych przez prawidłowe wykorzystywanie przez osadzonych rozmów telefonicznych. Celem jest wyeliminowanie sytuacji, kiedy rozmowy telefoniczne są nadużywane do kontaktu z innymi osobami, często w celach przestępczych.

W przepisach przewidziano także kontrolowanie przepustek dla skazanych odbywających karę w jednostkach półotwartych. Wprowadzono przepisy ograniczające możliwość przemytu na teren jednostek penitencjarnych przedmiotów niedozwolonych (np. noży) we własnej odzieży. Dodano również przepis umożliwiający przeprowadzanie badań seksuologicznych, co pozwoli na wykonanie badania w kierunku występowania zaburzeń preferencji seksualnych osadzonych.