Antoni Macierewicz podkreślił w Sejmie, że "inauguracja nowej kadencji Sejmu to zawsze moment szczególny, moment, w którym jako przedstawiciele narodu stajemy przed swoimi współobywatelami i przed społecznością międzynarodową, której stanowimy część".

Reklama

Dlatego w pierwszym rzędzie chciałbym się odnieść do wszystkich Polek i Polaków, do narodu polskiego, którego poświęcenie i ofiarność doprowadziły w długim procesie, po 1989 r., do odzyskania niepodległości - mówił. Zaznaczył jednocześnie, że "Polacy zawsze byli świadomi tego, że niepodległość jest podstawowym, sine qua non warunkiem realizowania wszelkich wartości narodowych".

Nie ma dziś wolności i demokracji poza niepodległością, "niepodległość ma jeden kształt, wiele postaci ma niewola" - przekonywał Macierewicz, odwołując się do "tekstu napisanego w 1976 r. w środowisku harcerskim warszawskiej drużyny harcerzy". Jak tłumaczył, "program zawarty w tym tekście dał początek nowoczesnemu ruchowi niepodległościowemu, zbudował Komitet Obrony Robotników i odnalazł następnie swoją realizację w największym ruchu społecznym w dziejach współczesnego świata - w Solidarności".

To wielkie odrodzenie narodowe próbowano następnie złamać działaniami zbrojnej grupy przestępczej, kierowanej przez aparat komunistyczny, wydając wojnę narodowi polskiemu w 1981 r. - mówił marszałek senior. Dodał, że "zbrodnia stanu wojennego wciąż nie została ukarana i nie wyciągnęliśmy konsekwencji wobec odpowiedzialnych".

"Odpowiedzialność za ostateczne uporanie się z ciemną spuścizną komunizmu spada na nas"

W swoim wystąpieniu marszałek-senior podkreślił, że zbrodnia stanu wojennego wciąż nie została ukarana. I nie wyciągnęliśmy konsekwencji wobec odpowiedzialnych - dodał.

Jak podkreślił, stan wojenny "to nie tylko setki zabitych - w tym księży, zamordowanych podczas rozmów Okrągłego Stołu". To także tysiące więzionych, wyrzuconych z pracy i skazanych na emigrację. To przede wszystkim przygotowanie długofalowej struktury grabieży narodu polskiego, niszczenia jego gospodarki, wywłaszczenia z owoców jego pracy wielu, wielu pokoleń - mówił.

Reklama

To także ponowna próba wykreślenia z polskiej historii prawdy o okupacji sowieckiej, o bohaterskim zbrojnym oporze Żołnierzy Wyklętych, Niezłomnych; to wreszcie haniebna chęć wykorzystywania Wojska Polskiego jako najemnych oddziałów okupacyjnych obcego mocarstwa - wymieniał.

Macierewicz podkreślał, że to "smutne dziedzictwo wciąż nie zostało w pełni przekreślone i odrzucone". I chociaż w poprzedniej kadencji Sejmu przeprowadzono fundamentalne, niesłychanie istotne zmiany w sprawach społecznych, gospodarczych i historycznych, odpowiedzialność za ostateczne uporanie się z ciemną spuścizną komunizmu spada na nas, panie posłanki i panowie posłowie - powiedział Macierewicz.

"Większość Polaków chce jedności opartej o wartości narodowe i chrześcijańskie"

Bez względu na różnice polityczne wszystkich nas musi łączyć miłość do ojczyzny i wola potępienia zbrodni przeciwko narodowi. Sejm IX kadencji jest do tych obowiązków przygotowany lepiej niż jakikolwiek inny, bo zdecydowana większość Polaków chce jedności opartej na wartościach narodowych i chrześcijańskich - podkreślił marszałek senior.

Według niego, Polacy dali temu wyraz wybierając najbardziej reprezentatywny Sejm czasów najnowszych. Żaden z dotychczasowych sejmów RP, począwszy od 1919 roku, nie reprezentował takiej woli jedności narodowej jak ten - oświadczył Macierewicz.

Podkreślił, że fenomenem jest masowy, ponad 60-procentowy udział Polaków w wyborach parlamentarnych. Jak mówił, ma to olbrzymie znaczenie dla przyszłości Polski i świadczy o "niezwykle wysokiej świadomości obywatelskiej wyrastającej z przekonania, że państwo jest narzędziem realizacji woli narodu". Według Macierewicza, ta świadomość pokazuje skalę przemian, jakie dokonały się przez ostatnie cztery lata i jest wynikiem działań obozu patriotycznego.

"Niepodległość ma jeden kształt, wiele postaci ma niewola"

Nasza siła leży w jedności, nasza siła leży we współdziałaniu, nasza siła wyrasta z cywilizacji chrześcijańskiej, a wreszcie naszą siłą jest gotowość poświęcenia życia dla niepodległości, bo niepodległość jest podstawowym, sine qua non warunkiem realizowania wielkich wartości narodowych - przekonywał marszałek senior.

Nie ma dzisiaj wolności i demokracji poza niepodległością. Niepodległość, panie posłanki, panowie posłowie, ma jeden kształt, wiele postaci ma niewola - podkreślił Macierewicz.

Klub parlamentarny PiS oklaskiwał jego wystąpienie na stojąco. Ze swoich miejsc nie wstali m.in. posłowie Koalicji Obywatelskiej i lewicy.

"Większość wyborców wsparła ugrupowania odwołujące się do wartości narodowych"

Macierewicz mówił, że chociaż Sejm IX kadencji reprezentuje wszystkie "nurty polityczne narodu polskiego, jest (...) bardzo zróżnicowany, to absolutna większość wyborców wsparła te ugrupowania, które jednoznacznie odwoływały się do wartości narodowych, niepodległościowych, katolickich".

Ukształtowanie naszych instytucji państwowych, życia gospodarczego i społecznego zgodnie z tymi wartościami to nasze największe zadanie, jakie stoi przed obecnym Sejmem. Polacy mają prawo oczekiwać, że ich wola zostanie uszanowana - mówił marszałek-senior.

Jak wskazał, po raz pierwszy w historii Polacy w "tak zdecydowany sposób dali jednej formacji obowiązek utworzenia jednorodnego rządu". To wielkie zaufanie, takie, jakiego nie miał żaden rząd ani żaden przywódca w powojennej historii Polski; ono musi zostać dotrzymane - powiedział Macierewicz.

Mówił, że "determinacja narodu wyrażona wynikiem wyborów nie jest przypadkiem, lecz skutkiem realizacji podstawowych zasad polityk niepodległościowej rozpoczętej jeszcze przez rząd śp. Jana Olszewskiego, a kontynuowanej później przed rządy PiS".

Przełomem było odrodzenie narodowe po roku 2010. Jego źródłem była wielka fala powrotu patriotyzmu, świadomości narodowej i polskiego obowiązku, żywa zwłaszcza wśród młodzieży, która najgłębiej przeżyła dramat katastrofy smoleńskiej - powiedział Macierewicz.

Dodał, że katastrofa uświadomiła, "jak kruche były dotychczasowe przemiany, jak ważne jest silne państwo polskie i bezpieczeństwo militarne, a przede wszystkim, jak wielkie jest stale ciążące nad nami zagrożenie zewnętrzne".

"Zwracam się do posłów o odrzucenie negacji niepodległego państwa polskiego"

Po blisko 30 latach zmagania się z postkomunizmem doskonale wiemy, jakie decyzje budują niepodległość, a jakie prowadzą na manowce. Wiemy, jaką cenę płacimy za porozumienia Okrągłego Stołu i jak wygląda kolejna faza postmarksistowskiego ataku oraz dokąd prowadzi ideologia gender - powiedział. Jak dodał, wiemy też, "co oznacza pozostawienie środowisk agenturalnych na ważnych stanowiskach w administracji publicznej, na wyższych uczelniach, w wymiarze sprawiedliwości i w mediach".

Wiemy też, jakie są zagrożenia geopolityczne wynikające z utopijnej próby budowania neosocjalistycznego imperium i kto jest naszym rzeczywistym sojusznikiem strategicznym - mówił.

W zeszłej kadencji budowaliśmy fundamenty, często kwestionowane przez tych, którzy chcieliby zawrócić bieg historii. Domagano się likwidacji naszych najważniejszych osiągnięć gospodarczych, społecznych, tożsamościowych - zaznaczył Macierewicz.

Jak kontynuował, "temu miały służyć żądania likwidacji IPN, CBA, Wojsk Obrony Terytorialnej, sojuszu strategicznego ze Stanami Zjednoczonymi, pamięci o Żołnierzach Niezłomnych, suwerenności energetycznej, trwałości rodziny i wychowania opartego na wartościach chrześcijańskich". Był to program, który mógł być zrealizowany tylko w oparciu o siły zewnętrzne, o wzniecenie nienawiści i dezinformację - ocenił marszałek-senior.

Zwracam się do wszystkich posłanek i posłów o odrzucenie tej negacji niepodległego państwa polskiego i fundamentów cywilizacji chrześcijańskiej. Zwracam się o szacunek dla niepodległościowego wysiłku narodu polskiego, dla milionów ofiar okupacji niemieckiej i sowieckiej, dla utraconych szans przez tysiące odrzuconych, lekceważonych i pogardzanych - powiedział Macierewicz.

Ocenił, iż "przez ostatnie lata Polacy odzyskali poczucie godności własnej, siły narodowej, stali się wreszcie gospodarzami we własnym domu". To wartości bezcenne, które należy wzmacniać, a nie niszczyć. Czas więc wznosić gamach niepodległego państwa polskiego opartego na zasadach wywiedzionych z chrześcijańskiej nauki społecznej - dodał.

"Musimy zbudować silne państwo narodowe z jasną hierarchią wartości"

Musimy zbudować silne państwo narodowe, z jasna hierarchią wartości, odróżniająca patriotyzm od zdrady, dobro od zła, cywilizację życia od cywilizacji śmierci - mówił Macierewicz podczas swojego wystąpienia w Sejmie. Jednoczenie marszałek senior podkreślił, że państwo powinno szanować "demokrację i różnice poglądów". Tego uczył nas błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, powtarzając za św. Pawłem: "Zło dobrem zwyciężaj" - dodał.

Macierewicz ocenił też, że wspólną płaszczyzną dla pracy posłów jest Konstytucja RP. Wszyscy obywatele, a zwłaszcza ci, którzy stanowią prawo musza szanować ustawę zasadniczą - podkreślił marszałek senior. Po tych słowach posłowie zasiadający z lewej strony ław poselskich zaczęli krzyczeć: "Konstytucja. Konstytucja". Posłanka Anita Sowińska z klubu parlamentarnego Lewica podniosła w górę szalik z napisem "Konstytucja". Skandujących posłów uciszył marszałek senior.

Macierewicz ocenił również, że trzy artykuły Konstytucji RP stanowią "prawną, społeczną i moralną podstawę naszego ładu państwowego". Wymienił artykuły: 8, 18 i 38 Konstytucji RP.

Według niego art. 8 gwarantuje niepodległość państwa polskiego, poprzez stwierdzenie, "że to właśnie Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej".

Art. 18 Konstytucji - jak mówił Macierewicz - chroni rodzinę rozumianą jako związek kobiety i mężczyzny. Po tej wypowiedzi oklaskami uznanie dla marszałka seniora wyrazili połowie zasiadający z prawej strony izby. Oni także skandowali: "Konstytucja".

Żaden przepis nie jest ważniejszy dla umacniania demograficznego rozwoju narodu, wspierania jego spoistości i gwarantowania ładu oraz bezpieczeństwa społecznego - ocenił Macierewicz.

Marszałek senior przywołał też art. 38 Konstytucji przypominając, że przepis ten mówi o nienaruszalności życia ludzkiego. Rzeczpospolita Polska zapewni każdemu człowiekowi prawna ochronę życia, co w sposób oczywisty oznacza ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci - stwierdził Macierewicz.

Jestem przekonany, że wszyscy połowie bez względu na opcje polityczne zgodzą się współdziałać tu w Sejmie w oparciu o te właśnie zasady - dodał Macierewicz.