Z badania CBOS, przekazanego we wtorek PAP, wynika, że 30 proc. badanych - tyle samo, co przed miesiącem - zalicza się obecnie do zwolenników rządu Mateusza Morawieckiego. Jako jego przeciwnicy określiło się natomiast 46 proc. badanych, czyli o cztery punkty procentowe więcej niż w kwietniu. Stosunek obojętny do rządu zadeklarowało w maju 21 proc. badanych - o trzy punkty procentowe mniej niż w kwietniu. 3 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat (spadek o jeden pkt proc. w stosunku do ubiegłego miesiąca).

Reklama

Jakich zwolenników ma rząd?

"W grupach społeczno-demograficznych rząd Mateusza Morawieckiego ma najwięcej zwolenników wśród emerytów – ich udział w tej grupie sięga 50 proc. Poparcie dla urzędującego gabinetu rośnie wraz z wiekiem respondentów: w gronie osób powyżej 65. roku życia wynosi ono 48 proc. Ponadprzeciętnie wysoki odsetek zwolenników rządu obserwujemy też wśród badanych z wykształceniem zasadniczym zawodowym (45 proc.), rolników (45 proc.) i pracujących w prywatnych gospodarstwach rolnych (46 proc.)" - przekazało CBOS.

Reklama
Reklama

Największa grupa przeciwników rządu

Z kolei - jak dodano - "relatywnie najwięcej przeciwników jest wśród osób z wyższym wykształceniem (71 proc.), kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem (73 proc.), mieszkańców ponad półmilionowych miast (68 proc.) oraz osób, których dochody na członka rodziny wynoszą co najmniej 4 tys. zł miesięcznie (69 proc.)".

"Stosunek do rządu istotnie różnicuje też częstość praktyk religijnych – im częstszy udział w praktykach, tym wyższy odsetek zwolenników gabinetu Mateusza Morawieckiego, a wraz z ich spadkiem rośnie odsetek przeciwników. Wśród badanych praktykujących kilka razy w tygodniu zwolennicy stanowią 70 proc., podczas gdy w grupie w ogóle nieuczestniczących w mszach i nabożeństwach udział przeciwników rządu wynosi 73 proc." - poinformowało CBOS.

Morawiecki traci zwolenników

Respondenci pytani byli także w sondażu o to, czy są zadowoleni z faktu, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki. Na tak postawione pytanie 32 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco (spadek o 2 pkt proc. w porównaniu z zeszłym miesiącem). Niezadowolenie z faktu, że pracami Rady Ministrów kieruje Morawiecki wyraziło w maju 56 proc. ankietowanych (wzrost o 4 pkt. proc.); 13 proc. nie ma zdania na ten temat (spadek o 1 pkt. proc.).

W badaniu zapytano także o ocenę wyników działalności rządu od czasu objęcia władzy. Dobrze oceniło ją 35 proc. badanych, źle 54 proc., zaś 11 proc. nie miało zdania. Przed miesiącem było to odpowiednio: 37 proc., 51 proc. i 12 proc.

Gospodarka? Z tych wyników sondażu rząd nie będzie zadowolony

Na pytanie, czy polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej, pozytywnie odpowiedziało 33 proc. respondentów (tyle samo, co przed miesiącem). Przeciwnego zdania było 59 proc. (wzrost o 3 pkt. proc.), zaś 8 proc. nie ma zdania (spadek o 3 pkt. proc.).

Jak skomentowało CBOS, "majowe notowania rządu są kontynuacją pogorszenia, jakie – po lutowej i marcowej poprawie – obserwowaliśmy w kwietniu". "Zarejestrowaliśmy też spadek odsetka osób obojętnych wobec gabinetu Mateusza Morawieckiego" - dodano.

Z drugiej strony - zauważył CBOS - "grono zwolenników obecnego gabinetu pozostaje stabilne, zwłaszcza wśród sympatyków partii rządzącej".

Badanie przeprowadzono od 8 do 18 maja w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski liczącej 1056 osób (w tym: 57,4 proc. metodą CAPI, 25,9 proc. – CATI i 16,7 proc. – CAWI) wylosowanej z rejestru PESEL.

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

autor: Marcin Jabłoński