"W zgromadzeniu wzięło udział 23 z 26 sędziów Izby. W trakcie zgromadzenia 13 sędziów opuściło obrady. Doszło w ten sposób do zerwania kworum wymaganego przy wyborze kandydatów na prezesa Izby, gdyż na tym posiedzeniu wymagana była obecność co najmniej połowy członków zgromadzenia" - poinformowano w komunikacie SN.

Reklama

Czwartkowe zgromadzenie było kontynuacją posiedzenia z 7 września br. Wówczas również 13 sędziów opuściło obrady, co doprowadziło do zerwania kworum. Wtedy sędziowie, którzy opuścili obrady wskazywali na fakt odroczenia obrad jeszcze wcześniejszego zgromadzenia z 29 czerwca br. zwołanego w celu wyboru kandydatów na prezesa Izby.

"Wadliwa procedura"

"Stwierdzamy, że wobec odroczenia zgromadzenia wyborczego rozpoczętego w 29 czerwca, nie jest dopuszczalne wszczęcie i prowadzenie nowej, równoległej procedury wyborczej, w tym zgłoszenie kandydatów na stanowisko prezesa Izby Cywilnej SN. Wybór prezesa Izby Cywilnej, którego uprawnienia dotyczą między innymi wyznaczania składów orzekających, przeprowadzony w wadliwej procedurze wyborczej, pogłębi jedynie chaos prawny, czego chcemy uniknąć" - napisali wtedy ci sędziowie.

Pod tamtym oświadczeniem podpisali się sędziowie: Teresa Bielska-Sobkowicz, Dariusz Dończyk, Paweł Grzegorczyk, Monika Koba, Marian Kocon, Grzegorz Misiurek, Anna Owczarek, Władysław Pawlak, Agnieszka Piotrowska, Marta Romańska, Krzysztof Strzelczyk, Roman Trzaskowski i Dariusz Zawistowski.

SN przekazał, że sędziowie, którzy opuścili czwartkowe obrady "wydali oświadczenie, w którym podtrzymali swoje wcześniejsze stanowisko z 7 września".

W związku z brakiem wyboru kandydatów na prezesa Izby I prezes SN wyznaczyła termin kolejnego posiedzenia zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej na 27 września br. - Na tym posiedzeniu dla dokonania wyboru kandydatów wymagana jest obecność co najmniej jednej trzeciej członków zgromadzenia - przypomniano.

"Co najmniej dwie trzecie członków zgromadzenia"

Zgodnie bowiem z przepisem ustawy o SN do dokonania wyboru kandydatów na stanowisko prezesa Izby wymagana jest obecność co najmniej dwóch trzecich członków zgromadzenia. Jeżeli wyboru nie dokonano ze względu na brak wymaganego kworum, do dokonania wyboru na kolejnym posiedzeniu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków zgromadzenia. Jeżeli także na tym posiedzeniu wyboru nie dokonano ze względu na brak wymaganego kworum, wybór może zostać dokonany na kolejnym posiedzeniu w przypadku obecności co najmniej jednej trzeciej członków zgromadzenia.

W końcu sierpnia zakończyły się kadencje dotychczasowych prezesów SN - z Izby Cywilnej Dariusza Zawistowskiego oraz z Izby Pracy - Józefa Iwulskiego. Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o powołaniu sędziego Piotra Prusinowskiego na prezesa Izby Pracy, zaś I prezes SN, sędzi Małgorzaty Manowskiej, na p.o. prezesa Izby Cywilnej.

Reklama

Wybór sędzi Manowskiej na p.o. prezesa Izby Cywilnej wynikał z faktu, że 29 czerwca br. zgromadzenie sędziów Izby Cywilnej nie wyłoniło kandydatów. "Zgromadzenie sędziów Izby Cywilnej podjęło uchwałę o odroczeniu jego obrad do czasu zakończenia postępowań toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE" - informowano po tamtym czerwcowym zgromadzeniu.

Nawiązując do stanowiska 13 sędziów w komunikacie SN wskazano zaś, że "zgromadzenie, obradujące 29 czerwca br. zostało zwołane na podstawie innych przepisów ustawowych (art. 19, ust. 1, pkt 1 ustawy o SN) i było całkowicie odrębne od tego, które rozpoczęło się 7 września br. na podstawie art. 13a, par. 2 w związku z art. 15, par. 3 tej ustawy".

W informacji SN dodano, że "powszechnie wiążące przepisy prawa zobowiązują osobę, której Prezydent RP powierzył wykonywanie obowiązków prezesa Izby Cywilnej, do zwołania w ciągu tygodnia zgromadzenia sędziów Izby w celu wyboru kandydatów na stanowisko prezesa". "Obowiązek ten wynika wprost z ustawy, której nie mogą uchylić poglądy poszczególnych sędziów SN, nawet jeżeli znalazły wyraz w uchwałach innego zgromadzenia sędziów SN" - podkreślono.

"Tymczasowe powierzenie obowiązków prezesa Izby Cywilnej nie uchybia, przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, konieczności wyboru kandydatów na prezesa Izby celem powołania go przez Prezydenta RP" - zaznaczono jednocześnie w komunikacie SN.