Podstawowe źródła utrzymania

Senatorzy mają prawo do zwrotu kosztów, jakie ponoszą w związku z wykonywaniem mandatu.  Z tego względu otrzymują comiesięczną dietę parlamentarną, która ma spełniać rolę swoistej rekompensaty finansowej. Deputowanym zawodowym, tj. niepodejmującym pracy zawodowej ani działalności gospodarczej, przysługuje również uposażenie. Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora z 1996 r. jego wysokość ma odpowiadać 80% wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu. Świadczenie to ma umożliwić deputowanym pełne poświęcenie się obowiązkom parlamentarnym i zrezygnowanie z innej działalności zarobkowej.

Wysokość uposażenia i diety poselskiej

Wysokość podstawowego uposażenia wynosi około 8 tys. brutto  Natomiast dieta poselska (25% uposażenia) to kwota przekraczająca 2 tys. brutto.

Dodatki funkcyjne

Dieta oraz uposażenie to podstawowe, ale nie jedynie źródła dochodów senatorów. Budżet niektórych z nich zasilają bowiem także dodatki funkcyjne. Za stanowisko przewodniczącego komisji senator otrzymuje dodatkowe 20 proc. wynagrodzenia. Za pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego dostaje natomiast 15 proc. pensji, a za przewodniczącego podkomisji stałej - 10 proc.

Ryczałt na prowadzenie biur senatorskich

Comiesięczny ryczałt na prowadzenie biur senatorskich wynosi około 11 tysięcy. Pieniądze te powinny być przeznaczone na pokrycie wszystkie wydatki związane z utrzymaniem biura takie jak m.in. wynagrodzenie pracowników biura, ekspertyzy i opinie oraz tłumaczenia czy czynsz oraz inne opłaty związane z najmem lokalu, w którym znajduje się biuro.