Za uchwałą głosowało 232 posłów, przeciwnych było 180, a 23 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej posłowie odrzucili trzy poprawki klubu Koalicji Obywatelskiej.

Reklama

Zmiany w Regulaminie Sejmu to pokłosie nowelizacji Kodeksu wyborczego, która weszła w życie w styczniu 2018 r. Zgodnie z tą nowelą, prezydent powoła nową PKW w ciągu 100 dni od dnia wyborów do Sejmu. Zostanie ona obsadzona zgodnie z nowymi przepisami: siedmiu na dziewięciu jej członków ma być powoływanych przez Sejm, a dwóch sędziów pochodzić będzie z Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Projekt zmiany Regulaminu Sejmu zakłada dodanie przepisów mówiących, że Sejm wskazuje siedmiu członków PKW, a wnioski ws. wskazania członków PKW zgłaszają kluby parlamentarne i poselskie, przy czym liczba tych członków musi odzwierciedlać proporcjonalnie reprezentację w Sejmie klubów.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami liczbę kandydatów na członków PKW zgłaszanych przez poszczególne kluby ustalałoby Prezydium Sejmu. Liczba członków powołanych w skład PKW spośród wskazanych przez jeden klub nie może być większa niż 3.

Ponadto, zmiana zakłada, że Sejm w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do prezydenta z wnioskiem o odwołanie członka PKW wskazanego przez Sejm. Wniosek o odwołanie członka PKW wraz z uzasadnieniem mogą zgłaszać Prezydium Sejmu albo grupa co najmniej 35 posłów.

Zmiany w regulaminie Izby wchodzą w życie z dniem podjęcia.