41 proc. Polaków (wzrost o 3 pkt proc.) zadeklarowało w badaniu, że jest zwolennikami rządu, a 34 proc. (o 5 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu) - że są jego przeciwnikami. 22 proc. badanych określiła się jako obojętni wobec rządu (wzrost o 3 pkt proc. w porównaniu z badaniem ze stycznia), 3 proc., podobnie jak w poprzednim miesiącu, nie miała w tej sprawie zdania.

Reklama

45 procent badanych dobrze ocenia działalność rządu

Działalność rządu dobrze ocenia 45 proc. badanych (wzrost o 5 pkt proc.), źle - 41 proc. (spadek o 1 pkt proc.). 14 proc. respondentów - o 4 pkt proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu - wybrało opcję "trudno powiedzieć".

Nieco lepszy niż przed miesiącem jest odbiór samego premiera. Zadowolonych z tego, że to Donald Tusk stoi na czele rządu, jest 43 proc. badanych (o 2 pkt proc. więcej niż w styczniu). Dezaprobatę wobec szefa rządu wyraża 47 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc.). 10 proc. badanych nie ma zdania w sprawie (bez zmian).

Reklama

Kto zadowolony, kto niezadowolony z premiera??

Tusk, podobnie jak cały rząd, jest najlepiej odbierany przez osoby o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym: z wyższym wykształceniem (60 proc.), o miesięcznych dochodach per capita wynoszących od 3000 zł do 3999 zł (60 proc.) lub więcej (59 proc.), mieszkańców największych miast (67 proc.). Zadowolenie z premiera najczęściej deklarują kadra kierownicza i specjaliści (62 proc.), średni personel, technicy (64 proc.) właściciele firm (58 proc.) oraz uczniowie i studenci (58 proc.).

Dezaprobatę wobec premiera najczęściej wyrażają osoby w wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (66 proc.) oraz zasadniczym zawodowym (61 proc.), badani źle sytuowani, szczególnie deklarujący miesięczne dochody per capita poniżej 1500 zł (74 proc.), mieszkańcy wsi (57 proc.) oraz badani w wieku 65+ (55 proc). Niezadowoleni z premiera szczególnie często są rolnicy (76 proc.), a także większość ankietowanych robotników (62 proc.), emerytów (54 proc.) i rencistów (64 proc.) oraz osób bezrobotnych lub niepracujących z innych powodów (61 proc.).

Reklama

Według CBOS zadowolenie z premiera wyraża większość osób deklarujących lewicowe przekonania polityczne (70 proc.), ale także ponad połowa określających swoje poglądy jako centrowe (52 proc.). Dezaprobatę wobec szefa rządu wyraża natomiast trzy czwarte badanych o orientacji prawicowej (75 proc.). Ponadto, wskazano w sondażu, im rzadszy udział w praktykach religijnych, tym częstsza aprobata premiera - i odwrotnie.

"Donald Tusk jako premier cieszy się poparciem większości wyborców ugrupowań rządzącej koalicji, zwłaszcza Koalicji Obywatelskiej. Krytyczni wobec niego są zwolennicy ugrupowań opozycyjnych, szczególnie Prawa i Sprawiedliwości" - zauważa CBOS.

Podkreśla, że polepszyły się opinie o polityce gospodarczej rządu. Perspektywy poprawy sytuacji gospodarczej w wyniku działań rządu dostrzega blisko połowa ankietowanych (49 proc., o 3 pkt proc. więcej niż w styczniu). Efektywność polityki gospodarczej rządu kwestionuje 39 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.). 12 proc. respondentów, o 2 pkt proc. mniej niż w styczniu, wybrało opcję "trudno powiedzieć".

"Stosunek do rządu zauważalnie się poprawił"

"W ciągu ostatniego miesiąca stosunek do rządu zauważalnie się poprawił. W opiniach o rządzie przeważają oceny pozytywne, natomiast w odbiorze samego premiera nadal nieco częściej wybrzmiewa krytycyzm niż aprobata" - zaznacza CBOS.

"Początek funkcjonowania nowej koalicji rządowej był dość nietypowy ze względu na wyjątkowo duże napięcia polityczne towarzyszące zmianie władzy oraz kontrowersje, jakie wzbudziły już pierwsze działania rządzących (np. w sprawie mediów publicznych). Obecnie temperatura sporu politycznego nieco opadła, a społeczny odbiór rządzącego gabinetu poprawił się. W ostatnich tygodniach zmniejszył się odsetek przeciwników rządu i poprawiły się oceny jego działań. Polepszyły się także notowania samego premiera. Nadal jednak Donald Tusk, inaczej niż cały rząd, ma nieco większą grupę przeciwników niż zwolenników" - podsumowuje CBOS.

Zaznacza, że rząd jest "względnie najlepiej" postrzegany przez osoby o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym oraz przez mieszkańców dużych miast. Krytyczni wobec niego są przede wszystkim respondenci słabiej wykształceni i sytuowani oraz mieszkańcy wsi, w tym przede wszystkim rolnicy.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 8 do 18 lutego 2024 r. na próbie liczącej 994 osób (w tym: 60,7 proc. metodą CAPI, 24,9 proc. – CATI i 14,4 proc. – CAWI).