Postulaty te zostały zawarte w zaprezentowanym w czwartek i zamieszczonym na stronie Instytutu opracowaniu zatytułowanym: "Jak skutecznie przeciwdziałać przemocy domowej? Propozycje mechanizmów zapobiegania i zwalczania przemocy domowej oraz wsparcia ofiar".

Reklama

"Raport opiera się na dwóch podstawowych filarach. Z jednej strony zwiększeniu efektywności systemu identyfikowania zjawisk przemocowych i reagowania na te zjawiska, także jeśli chodzi o sankcje karne, a z drugiej strony wsparcie ofiar, które powinno mieć charakter systematyczny i systemowy, a nie jednorazowy i doraźny" - powiedział podczas briefingu wiceprezes Ordo Iuris Tymoteusz Zych.

Jak dodał opracowanie zostanie przesłane do prezydenta oraz minister rodziny i polityki społecznej wraz "z zaproszeniem, żeby zorganizować szeroki +okrągły stół+, podczas którego w rzetelny i merytoryczny sposób te i inne propozycje mogły zostać poddane otwartej debacie".

W Polsce kary są zwykle łagodniejsze niż w innych państwach UE

W przedstawionym opracowaniu wskazano, że "w Polsce kary za popełnienie przestępstwa związanego z przemocą domową są zwykle łagodniejsze niż w innych państwach europejskich". "W związku z tym Ordo Iuris postuluje zwiększenie wymiaru kary za tego rodzaju przestępstwa tak, aby kary były adekwatne do powagi popełnianych czynów" - zaznaczono.

Dlatego zarekomendowano m.in. zwiększenie kar za przestępstwo zgwałcenia do przedziału od 5 do 15 lat pozbawienia wolności, gdy obecnie jest to od 2 do 12 lat. Odpowiednio zwiększyć miałyby się kary m.in. za zgwałcenia okrutne - z obecnej dolnej granicy co najmniej od 5 lat do kary co najmniej lat 8.

Z kolei w odniesieniu do przestępstwa spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zaproponowano, aby kara wynosiła co najmniej 5 lat pozbawienia wolności, gdy obecnie są to 3 lata. Natomiast "w przypadku przestępstwa znęcania się, zaproponowano zwiększenie dolnej granicy ustawowego zagrożenia za przedmiotowe przestępstwo w taki sposób, aby zarówno w typie podstawowym jak i kwalifikowanym wymiar kary wynosił co najmniej jeden rok pozbawienia wolności". Obecnie czyn ten zagrożony jest karą od 3 miesięcy do 5 lat.

W opracowaniu postuluje się także m.in. "zniesienie progu dochodowego, warunkującego obecnie uzyskanie świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego", a także "wzywa do uchwalenia projektu ustawy o alimentach natychmiastowych".

Reklama

Inny z postulatów dotyczy "stworzenia sieci instytucji oferujących doradztwo i wsparcie dla osób dotkniętych przemocą domową, które z różnych względów nie chcą korzystać ze wsparcia oferowanego w jednostce samorządu terytorialnego". "Podstawą programu funkcjonowania Ośrodków Antyprzemocowych będzie, przede wszystkim, anonimowość, poufność i aterytorialność, co oznacza, że osoby dotknięte przemocą domową mogłyby otrzymać pomoc w każdej z placówek na terenie Polski" - wskazano.

Jak zaznaczono "daną jednostką będzie zarządzać organizacja pozarządowa". "To od niej zależne będą szczegółowe zasady świadczonych usług, które jednak będą musiały spełniać założenia programu, (...). Nadzór nad prawidłowością świadczonych usług będzie sprawować minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego" - głosi raport.

Rekomendowane rozwiązania należy uznać za wartościowy kierunek zmian zmierzających do przeciwdziałania przemocy domowej i ochronie jej potencjalnych ofiar – ocenił zastępca dyrektora Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris Łukasz Bernaciński.