Intercyza jest umową regulującą prawa majątkowe małżonków i rozdzielająca majątek męża od majątku małżonki. Jej zawarcie może mieć różne cele – np. ochronę majątku jednego z małżonków. Warto pamiętać, że intercyza musi być zawarta w formie aktu notarialnego, aby była ważna. Ponadto, umowa ta musi być zgodna z przepisami prawa i nie może naruszać praw drugiego małżonka lub zasad moralności publicznej.

Reklama

Czy intercyza wpływa na spadek po zmarłym?

W Polsce dziedziczenie uregulowane jest przez Kodeks cywilny. Jeżeli nie ma testamentu, to dziedziczenie odbywa się na podstawie ustawowych zasad. To oznacza, że w pierwszej kolejności prawo do spadku mają dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Wszyscy dziedziczą w częściach równych, jednak część małżonka nie może być mniejsza niż ¼ całości spadku.Tej zasady nie zmienia rozdzielność majątkowa. Należy pamiętać, że także dzieci z poprzedniego małżeństwa są włączone do dziedziczenia po rodzicu.

Intercyza a dziedziczenie w przypadku spisania testamentu

Jeżeli zmarły zostawia po sobie testament, niezależnie od tego, czy małżonkowie mieli intercyzę, w dokumencie spadkowym można zapisać swój majątek dowolnej osobie lub współmałżonkowi. Osoba sporządzająca testament może też wyłączyć dziedziczenie dla małżonka lub ograniczyć jego udział w dziedziczeniu. Jeśli małżonek został pominięty w testamencie, może dochodzić swoich praw do spadku tytułem zachowku.

Wyłączenie dziedziczenia między małżonkami z intercyzą

W przypadku, gdy małżonkowie mają intercyzę i chcą wyłączyć opcję dziedziczenia po sobie, muszą udać się do notariusza i podpisać stosowną umowę. Na mocy dokumentu para zrzeka się spadku po sobie. Z takimi sytuacjami często mamy do czynienia, gdy ktoś zawiera drugi związek małżeński. Wtedy małżonkowie zabezpieczają własne dzieci z poprzedniego związku, aby jedynie one przejęły majątek po śmierci rodzica.