WAŻNE nr 1! W odróżnieniu od kodeksu cywilnego – wypłata odszkodowania nie wymaga udowodnienia winy szpitalowi

WAŻNE nr 2! Fundusz wypłaca świadczenia nawet, gdy szpital nie popełnił błędu medycznego. To niezwykłe rozwiązanie. Jeżeli istniała alternatywna terapia, która ostatecznie nie została wybrana, to poszkodowany pacjent może otrzymać pieniądze.

Reklama

Oba te korzystne rozwiązania dają możliwość rekompensowania szkód w znacznie szerszym zakresie niż ma to miejsce w przypadku roszczeń dochodzonych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub od placówki leczniczej. Przykłady poniżej:

96 000 zł [niedowład nogi]

Dziecko cierpi na rzadką chorobę wrodzoną – achondroplazję. W trakcie operacji wykonywanej w związku z nieprawidłowym rozwojem kośćca doszło do uszkodzenia ważnego nerwu, co spowodowało niedowład nogi, wymagający wieloletniej rehabilitacji. UWAGA! Powikłanie to nie wynikało z błędu medycznego, w związku z czym rodzice dziewczynki nie mieliby szans na uzyskanie zadośćuczynienia od szpitala lub jego ubezpieczyciela.

Istniała szansa uniknięcia tej szkody w razie wyboru innej dostępnej metody leczenia. W ramach Funduszu Kompensacyjnego poszkodowanej zostało przyznane wsparcie finansowe w wysokości 96 tys. zł. Otrzyma ona także dokument uprawniający do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.

80 000 zł [niepodanie leków]

Reklama

Kolejna sprawa związana jest z zabiegiem przeszczepienia komórek krwiotwórczych u pacjenta chorego na ostrą białaczkę, który w przeszłości był skutecznie leczony z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu B. W takim przypadku, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, należało podać leki zapobiegające nawrotowi WZW. Tak się jednak nie stało, a pacjent szybko zaczął odczuwać dolegliwości, które zostały zdiagnozowane jako reaktywacja WZW. Rzecznik, z tytułu zdarzenia medycznego, przyznał pacjentowi świadczenie w wysokości ponad 80 tys. zł. Może on także liczyć na zaświadczenie pozwalające na uprzywilejowany dostęp do dalszego leczenia.

240 000 zł [zakażenie szpitalne]

Sprawa: śmierć 44-letniego pacjenta, który po wypadku samochodowym trafił w ciężkim stanie do szpitala. Jego leczenie na oddziale intensywnej terapii utrudniło zakażenie trzema szczepami bakterii. W wyniku tego stan pacjenta drastycznie się pogorszył, co doprowadziło do jego śmierci. Zgonu pacjenta najprawdopodobniej można było uniknąć. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem dwoje małoletnich dzieci zmarłego otrzymało kwoty po 90 tys. zł, a jego żona – 80 tys. zł.

Co to jest Fundusz Kompensacyjny?

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych:

1) Pozasądowa drogę do uzyskania rekompensat dla osób, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uległy zakażeniu szpitalnemu.

2) W przypadku śmierci pacjenta, świadczenie przysługuje również jego bliskim.

3) Ww. dotyczy zdarzeń medycznych od 6 września 2023 roku. Fundusz obejmuje zdarzenia medyczne, które miały miejsce począwszy od tego właśnie dnia. Wniosek może być także złożony, jeśli zdarzenie miało wprawdzie miejsce wcześniej, ale wnioskodawca dowiedział się o nim już po wejściu ustawy w życie.

4) Uzyskanie świadczenia nie wymaga udowodnienia winy podmiotu leczniczego.Wystarczy, że doszło do zdarzenia medycznego, którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć, gdyby świadczenie zdrowotne zostało pacjentowi udzielone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo gdyby zastosowano inną dostępną metodę diagnostyczną lub leczniczą.

5) Maksymalna kwota świadczenia dla pacjenta wynosi 200 000 złotych. W przypadku śmierci pacjenta, świadczenie wynosi do 100 000 zł dla każdej z uprawnionych osób. Z wnioskiem o przyznanie świadczenia mogą w takim przypadku wystąpić dzieci pacjenta, jego rodzice oraz małżonek (niepozostający w separacji) a nawet partner (konkubent).

6) Wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć w ciągu roku od uzyskania informacji o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta (jednak nie później niż w ciągu 3 lat od samego zdarzenia).

7) Wniosek podlega opłacie w wysokości 300 złotych. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku.