Projekty komisji nie odbiegają od poprzednich. Nie ma tam rozwiązań rewolucyjnych, zamiast tego są punktowe zmiany usuwające niedogodności czy pojedyncze absurdy w prawie. Zmiany mają bardzo szeroki zakres, dotyczą prawa pracy, procedur administracyjnych podatków czy nawet obrotu bronią i amunicją.

Reklama

1 Kodeks wykroczeń – posłowie proponują surowsze kary za nielegalny handel poza miejscami wyznaczonymi. Nielegalny handlarz będzie mógł stracić cały towar. Ten przepis ma zwalczać nielegalną konkurencję i ograniczyć obrót kradzionymi towarami. Wyjątkiem ma być sprzedaż grzybów, owoców leśnych i płodów rolnych poza granicą miasta.

2 Kodeks pracy – likwidacja absurdalnego przepisu nakazującego pracownikowi przeprowadzanie kolejnych badań wstępnych, nawet jeśli pracodawca ponownie zatrudnia go na to samo stanowisko po kilku dniach.

3 Ustawa o PIT – doprecyzowanie przepisów dotyczących składania wniosków przez małżonków o wspólnym opodatkowaniu, definiowania osób samotnie wychowujących dzieci, kursów walutowych i ulg podatkowych.

4 Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) i Ordynacja podatkowa – utrudnienie organom administracji publicznej i organom podatkowym nadużywania wzywania do osobistego stawiennictwa obywatela w urzędzie. Takie wezwanie będzie możliwe, gdy informacji nie będzie można zdobyć inną drogą, a ma być dokonane tak, by nie było dla obywatela uciążliwe

5 KPA, Ordynacja podatkowa – zmiana ma dać większą przejrzystość wydawanych przez urzędników decyzji i możliwość ich kontroli. Do spraw rozstrzyganych przez urzędy będzie dołączana tzw. metryka. Mają być w niej odnotowane wszelkie urzędnicze decyzje, opinie i wykładnia zastosowanych w danej sprawie przepisów.

6 Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego – Towarzystwa Budownictwa Społecznego będą zobowiązane do prowadzenia szczegółowej ewidencji i rozliczeń kosztów związanych z eksploatacją i budową, tak by lokatorzy nie byli w nieuprawniony sposób obciążani kosztami budowy.7 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Grzywna dla urzędu, który wykazał się bezczynnością w załatwianiu sprawy obywateli. Przepis ma na celu przeciwdziałanie przewlekłości postępowań w urzędach. Jeśli sąd uzna, że naruszone zostało prawo do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki, będzie mógł nie tylko nakazać zajęcie się sprawą, ale od razu może ukarać urząd.

8 Ustawa o VAT – upraszcza przepisy dotyczące zwrotu podatku VAT dla osób spoza UE

9 Kodeks postępowania cywilnego –ma wzmocnić pozycję: wierzyciel wobec dłużnika, powodem było niepłacenie podwykonawcom: drobnym i średnim firmom, przez dużych inwestorów budowlanych. Zmiana dotyczy rozszerzenia katalogu zabezpieczeń wierzytelności (o gwarancję bankową, gwarancję ubezpieczeniową, akredytację bankową lub poręczenie banku), na podstawie których sąd wydaje nakaz zapłaty.

10 Ustawa o broni i amunicji – całkowicie nowa ustawa dopasowująca prawo polskie do unijnego, precyzująca kryteria udzielania pozwoleń na broń i uprawniająca do wydawania pozwoleń komendantów powiatowych zamiast jak do tej pory wojewódzkich.

11 Nowelizacja ustawy o pracownikach urzędów państwowych – znosi bezwzględny zakaz zatrudniania w administracji państwowej kobiet opiekujących się dziećmi w wieku do lat 8 w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w niedziele i święta. Teraz matki będą pracować, o ile wyrażą na to zgodę. Takie rozwiązanie istniało już zresztą w uregulowaniach dotyczących części administracji: korpusie służby cywilnej i Państwowej Inspekcji Pracy.

12 Nowelizacja prawa dotycząca podpisu elektronicznego - ma upowszechnić wykorzystywanie podpisu elektronicznego i tzw. pieczęci elektronicznej oraz e-faktur , a tym samym upowszechnić załatwianie spraw z firmami i urzędami za pośrednictwem Internetu.

Skala zmian jakie niosą propozycje przyjaznego państwa jest bardzo różna od zmiany pojedynczych przepisów jak w przypadku kodeksu pracy, przez duże zmiany jak w przypadku przepisów o podpisie elektronicznym po całościowe uregulowania jak w przypadku ustawy dotyczącej obrotem bronią i amunicją.

Reklama

Na pewno ważną zmianą byłoby wprowadzenie metryki spraw dla załatwianych przez urzędników spraw, co mogłoby ograniczyć arbitralność podejmowanych decyzji. W niektórych przypadkach jak w sprawach dotyczących podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej komisja ewidentnie chce przeciąć sprawy z którymi nie radzi sobie rząd.

Komisja przygotowała projekty jeszcze przed wakacjami, niewykluczone, że projektów będzie jeszcze więcej , gdyż rozmowy na ten temat trwają w klubie PO. –Te dwanaście ustaw jest przesądzone, a jeśli chodzi o inne pomysły na razie nie było o nich mowy by mieliśmy kampanię wyborczą, ale jeśli komisja będzie miała przygotować coś nowego to decyzje zapadną w najbliższych dniach- mówi członek komisji poseł PO Michał Marcinkiewicz.