Za odrzuceniem uchwały głosowało 235 posłów, 214 było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja, której projekt stanowi przedłożenie poselskie zakłada, że w skład komisji nie mogą być wybierani ani posłowie, ani senatorowie. Od decyzji komisji ma przysługiwać odwołanie nie do sądu administracyjnego, jak zakładają obowiązujące przepisy, ale do sądu powszechnego.

Reklama

Sąd wskazany w noweli to Sąd Apelacyjny w Warszawie, ale w przypadku, gdyby osoba, której dotyczy postępowanie przed komisją preferowałaby inny sąd, będzie mógł to być sąd właściwy dla jej miejsca zamieszkania. Sąd Apelacyjny ma pełnić rolę sądu pierwszej instancji, od jego orzeczenia jest możliwość wniesienia środka odwoławczego.

Nowela uchyla także przepisy dotyczące tzw. środków zaradczych, wskazanych w ustawie (chodzi m.in. o zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat przez osobę, co do której Komisja uznałaby że działała pod wpływem rosyjskim).

Komisja - jak stanowi nowelizacja - ma tylko prawo uznać, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym. Ustawa wprowadza też zmiany trybu odwoławczego od decyzji Komisji z sądów administracyjnych na sądy powszechne oraz wyklucza możliwość pełnienia funkcji członka komisji przez posła lub senatora.